Cuprins

A.      Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate. 3

B.      Informații generale. 3

I.       Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor?. 3

II.      Pe cine pot contacta?. 3

III.         Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor 4

IV.         Ce drepturi am?. 4

1.      Dreptul de a fi informat 4

2.      Acces. 4

3.      Rectificare. 4

4.      Ștergere. 4

5.      Restricționarea prelucrării 5

6.      Portabilitatea datelor 5

7.      Dreptul la opoziție. 5

8.      Retragerea consimțământului 6

9.      Plângere. 6

10.        Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție. 7

V.      Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?. 7

VI.         Cine primește datele mele?. 9

1.      Persoane împuternicite de operator 9

2.      Terți 10

3.      Datele sunt transferate către o țară terță?. 10

VII.        Cât timp vor fi stocate datele mele?. 10

C.      Prelucrarea datelor pentru care Audi este operator unic. 11

I.       Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?. 11

1.      Date furnizate de dumneavoastră. 11

2.      Date furnizate de Partenerii Audi sau de societățile de service. 11

3.      Datele de la autovehiculul dumneavoastră. 11

4.      Unități electronice de control - Informații generale. 12

5.      Date operaționale în autovehicul 12

6.      Date tehnice (IUMPR) 13

7.      Funcții de confort și de infotainment 13

8.      Servicii online. 14

9.      Înregistrare video, imagine și sunet 14

II.      Am o obligație de a furniza date cu caracter personal?. 18

III.         Cine primește datele mele?. 18

1.      Persoane împuternicite de operator 18

2.      Terți 18

3.      Datele sunt transmise către o țară terță?. 19

IV.         Cât timp vor fi stocate datele mele?. 19

 

 

 

 

Politica de confidențialitate - Procedura de asigurare a service-ului pentru autovehicule

      A.          Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate

În prezenta Politică de confidențialitate, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Germania ("noi" sau "Audi") în calitate de producător, în contextul contractului dumneavoastră cu un Partener de Service Audi sau o societate de service (de exemplu, pentru reparații, servicii, inspecții).

Vă vom informa despre prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea altor produse și servicii, de exemplu, myAudi și serviciile Audi connect, într-o notificare de confidențialitate separată. De asemenea, partenerul dumneavoastră Audi vă va informa separat despre cum vă prelucrează datele.

Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal la Audi pot fi găsite pe site-ul nostru web https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Fiecărui vehicul îi este atribuit un număr unic de identificare a autovehiculului. În diferite țări, acest număr de identificare a autovehiculului ("VIN") poate permite identificarea proprietarului actual și anterior al vehiculului prin intermediul informațiilor primite de la Autoritatea națională în domeniul transporturilor. Există și alte modalități prin care datele colectate de la autovehicul să permită identificarea proprietarului sau a șoferului, de exemplu, prin intermediul plăcuței de înmatriculare a autovehiculului.

Datele generate sau prelucrate de unitățile de control pot fi, așadar, date cu caracter personal sau, în anumite condiții, pot deveni date cu caracter personal. În funcție de datele disponibile cu privire la autovehicul, se pot trage concluzii, de exemplu, cu privire la comportamentul dumneavoastră la volan, la locația sau traseul dumneavoastră ori la comportamentul dumneavoastră de utilizare.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

      B.          Informații generale

I.       Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor?

Operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania.

II.     Pe cine pot contacta?

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să folosiți opțiunile de contact de la:

https://gdpr.audi.com/. Acolo veți găsi informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, puteți trimite solicitarea dumneavoastră prin poștă, la adresa:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Germania

 

III.    Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

 

Pentru aspecte referitoare la protecția datelor, puteți consulta și responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei noastre, comunicând în limba dumneavoastră:

AUDI AG, Responsabilul cu protecția datelor, 85045 Ingolstadt, Germania

E-mail: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

 

IV.   Ce drepturi am?

Toate drepturile descrise mai jos privind datele cu caracter personal și prelucrarea acestora pot face obiectul unor limitări, în conformitate cu legislația UE și/sau națională aplicabilă. În funcție de jurisdicția dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, este posibil să aveți următoarele drepturi în materie de protecție a datelor:

1.    Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către noi, într-o manieră ușor accesibilă și într-un limbaj simplu și clar. Punem în aplicare dreptul dumneavoastră de a fi informat și prin această politică, al cărei conținut poate fi actualizat în decursul timpului.

2.    Acces

Aveți dreptul de a vi se confirma dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu și, acolo unde este cazul, de a obține informații referitoare la datele care vă privesc și care sunt stocate la Audi, precum și informații privind prelucrarea datelor (și anume scopurile prelucrării datelor, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, transferul de date efectuat de Audi etc.) și de a obține o copie a datelor cu caracter personal stocate care vă privesc.

3.    Rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc, precum și de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete stocate la Audi și care vă privesc.

4.    Ștergere

Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc stocate de Audi, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale.

Acesta ar putea fi cazul, în special, dacă

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate;
 • Singurul temei legal al prelucrării a fost consimțământul dumneavoastră, iar acesta a fost retras;
 • V-ați opus prelucrării pe baza temeiului legal al intereselor legitime din motive referitoare la situația dumneavoastră specială și nu putem dovedi că există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală.

În cazul în care am distribuit datele dumneavoastră unor terți, îi vom informa despre ștergerea acestora, în măsura impusă de lege.

Vă rugăm să rețineți că dreptul dumneavoastră la ștergerea datelor este supus anumitor restricții. De exemplu, nu putem sau nu ni se permite să ștergem date pe care suntem în continuare obligați să le păstrăm în baza unor perioade legale de păstrare. În mod similar, datele care ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție nu sunt acoperite de dreptul dumneavoastră la ștergere.

5.    Restricționarea prelucrării

În anumite condiții, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (și anume marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora). Cerințele sunt:

 • Exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată, iar Audi trebuie să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • Audi nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau
 • V-ați opus prelucrării și se efectuează verificarea pentru a vedea dacă motivele legitime ale Audi prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul restricționării prelucrării, aceste date vor fi marcate în mod corespunzător și vor fi - cu excepția stocării lor - prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Vă rugăm să rețineți că restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi folosită și ca alternativă la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde acest lucru este permis de legea aplicabilă.

6.    Portabilitatea datelor

În măsura în care prelucrăm în mod automat datele dumneavoastră cu caracter personal, care ne sunt furnizate pe baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu dumneavoastră, aveți dreptul de a primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citită automat și de a le transmite altui operator fără obstacole din partea Audi. De asemenea, aveți dreptul de a vi se transfera datele cu caracter personal direct de la Audi către alt operator, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca această transmitere să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

7.    Dreptul la opoziție

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza intereselor legitime sau în interes public, atunci aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care au legătură cu situația dumneavoastră particulară. În plus, aveți dreptul nerestricționat de a vă opune dacă prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să consultați nota noastră separată din secțiunea "Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție".

În anumite situații, vă vom acorda, în afară de setările privind confidențialitatea, un drept de opoziție nelimitat suplimentar, în contextul intereselor legitime. Vă vom informa despre acest lucru în legătură cu funcția sau serviciul respectiv.

8.    Retragerea consimțământului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vi-l puteți retrage în orice moment. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului va produce efecte doar pe viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată.

9.    Plângere

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală. Dreptul de a depune o plângere nu afectează nicio altă cale de atac administrativă sau judiciară. Adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal responsabilă pentru Audi este:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Germania

 

Contactele menționate mai sus ale autorității de supraveghere nu aduc atingere dreptului dumneavoastră, în condițiile și conform procedurii legislației aplicabile, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

 

10.  Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție

a)      Dreptul la opoziție din motive legate de situația particulară în care vă aflați

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Condiția obligatorie pentru aceasta este faptul că prelucrarea datelor are loc în interesul public sau pe baza intereselor legitime. Aceasta se aplică și creării de profiluri. În măsura în care ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe interese legitime, în general, presupunem că motivele legitime obligatorii pot fi demonstrate, însă, desigur, vom examina fiecare caz în parte. În cazul unei opoziții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care,

 • putem demonstra motivele legitime imperioase pentru prelucrarea acestor date care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
 • datele dumneavoastră cu caracter personal servesc în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unui drept în justiție.

 

b)      Obiecția privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct, vă vom informa cel târziu în momentul primei comunicări cu dumneavoastră și aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul marketingului respectiv; aceasta se aplică, de asemenea, pentru crearea de profiluri în măsura în care datele se referă la marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.

c)      Opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și analiza generală a clienților

Ca parte a intereselor legitime, vă acordăm un drept separat de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și pentru analiza generală a clienților.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul îmbunătățirii produselor și/sau al analizei generale a clienților, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Evaluările pur statistice ale datelor agregate sau anonime rămân neafectate de acest lucru.

d)       Exercitarea dreptului la opoziție

Opoziția poate fi exercitată sub orice formă și ar trebui adresată, de preferat, la datele de contact descrise în secțiunea B.II.

 

 

V.     Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("RGPD") și cu Legea federală germană privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") și alte legi la nivel local în diferite scopuri. Datele specifice prelucrate și scopurile prelucrării datelor depind în primul rând de serviciile pe care vi le oferim. În plus, în general, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale pentru următoarele scopuri:

 

 

Scop

Temei juridic

Interes legitim

Asistență acordată autorităților de aplicare a legii în eventualitatea furtului autovehiculului, prin urmărirea autovehiculelor și a componentelor de autovehicule folosind numărul de identificare a autovehiculului

Interesul public (art. 6 alineatul (1) litera (e) RGPD)

 

Prevenirea fraudei și a spălării banilor

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Prevenirea, combaterea și investigarea finanțării terorismului și a infracțiunilor care reprezintă o amenințare pentru proprietate, comparații cu listele europene și internaționale anti-terorism, în măsura permisă de lege

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Îndeplinirea obligațiilor de control și raportare, conform legislației fiscale aplicabile, arhivarea datelor

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Divulgarea în cadrul măsurilor administrative/judiciare în scopul colectării probelor, urmăririi penale și punerii în aplicare a hotărârilor civile

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Contabilitatea și impozitarea serviciilor operaționale

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și statutare

Audituri și inspecții speciale, anchete interne

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Verificarea și respectarea obligațiilor contractuale și legale ale Audi, ale angajaților acesteia și ale partenerilor de distribuție, furnizorilor etc., dacă este necesar, folosind numărul de identificare a autovehiculului

Evaluări statistice pentru controlul managementului, determinarea și controlul costurilor

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Avem un interes legitim de a efectua evaluări pentru managementul proceselor noastre de afaceri și controlul costurilor pe baza analizei datelor de vânzări și comenzi în funcție de canalul de vânzare model, starea comenzii, analiza versiunilor și echipamentelor solicitate, raportările indicatorilor afacerii, dacă este necesar prin utilizarea numărului de identificare a autovehiculului.

Executarea drepturilor în justiție și apărarea în litigiile juridice

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Avem un interes legitim pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

Trimiterea de solicitări către persoanele de contact relevante în sensul RGPD (de exemplu, responsabilul cu protecția datelor; persoane autorizate să furnizeze instrucțiuni: persoane autorizate să primească instrucțiuni)

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Colaborarea cu partenerii de afaceri, organizarea fezabilă a proceselor (RGPD) în relațiile profesionale, îndeplinirea cerințelor statutare și de reglementare

 

În măsura în care prelucrăm date suplimentare în alte scopuri sau pe baza unui alt temei juridic, vom preciza acest lucru separat, împreună cu temeiul juridic respectiv, în secțiunea C.I.

 

VI.   Cine primește datele mele?

 

În cadrul Audi, datele dumneavoastră sunt furnizate către departamentele care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și statutare și pentru a garanta interesele legitime. Și furnizorii de servicii (denumiți persoane împuternicite de operator) pe care îi utilizăm și îi angajăm în operațiuni pot să primească date în aceste scopuri. În general, vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terțul deținem un interes legitim cu privire la divulgare, ori dacă dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul. În plus, datele pot fi transferate către terți (între care autorități de investigații sau responsabile cu siguranța) în măsura în care acest lucru este impus de lege sau prin hotărâre judiciară sau a unei autorități de reglementare cu caracter obligatoriu. Detalii despre persoanele împuternicite de operator cu care colaborăm și despre ceilalți destinatari care primesc date cu caracter personal sunt incluse în secțiunile următoare B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 și C.III.2. Din cauza dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi, în prezenta politică de confidențialitate nu se poate indica fiecare destinatar în parte al datelor dumneavoastră cu caracter personal, și, de obicei, din acest motiv sunt specificate doar anumite categorii de destinatari.

1.    Persoane împuternicite de operator

Furnizorii de servicii care sunt angajați de noi și care operează în numele Audi (denumiți persoane împuternicite de operator) pot, să primească date în scopurile menționate mai sus. Folosim persoane împuternicite de operator din următoarele categorii pentru prestarea de servicii specifice, care ne oferă asistență în executarea proceselor de afaceri. Mai exact, aceasta include întreprinderi din următoarele categorii:

·        Agenții pe web

·        Furnizori de servicii de găzduire

 

2.    Terți

Terții pot primi date în scopurile menționate în secțiunea B.V.

Dacă vom distribui datele dumneavoastră cu alte persoane împuternicite de operator sau terți suplimentari în cadrul serviciilor individuale, vă vom informa conform prevederilor din secțiunea C.III.1 și C.III.2.

3.    Datele sunt transferate către o țară terță?

Transferul de date către țări terțe (și anume țările care nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici ale Spațiului Economic European) poate avea loc în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor către dumneavoastră, dacă este impus de lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră (în absența oricărui alt mecanism de protecție adecvat în conformitate cu RGPD). În aceleași condiții, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către persoane împuternicite de operator din țări terțe.

Vă rugăm să rețineți că nu toate țările terțe au un nivel de protecție a datelor recunoscut ca fiind corespunzător de către Comisia Europeană. Pentru transferurile de date către țările terțe în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor, înainte de divulgare, ne asigurăm fie că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau un acord încheiat între Uniunea Europeană și destinatar cu așa-numitele clauze contractuale standard UE), fie că s-a obținut consimțământul expres de la dumneavoastră.

Puteți obține de la noi o copie a regulilor specifice aplicabile sau agreate pentru asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să folosiți informațiile din secțiunea Contact în acest sens.

Detalii despre transferurile de date către țări terțe, acolo unde este cazul, sunt oferite în această secțiune sau în secțiunea C cu privire la serviciile individuale.

VII.  Cât timp vor fi stocate datele mele?

Stocăm datele dumneavoastră cât timp este necesar pentru prestarea serviciilor noastre către dumneavoastră sau când avem un interes legitim în stocarea ulterioară, în special în scopuri de depanare.

În plus, ne supunem unor diferite obligații de păstrare și de documentare, care rezultă, inter alia, din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch, "HGB") și Codul fiscal german (Abgabenordnung, "AO"). Perioadele specificate pentru păstrare și documentare sunt de până la zece ani. Nu în ultimul rând, perioada de stocare este evaluată și în funcție de termenele de prescripție statutare, care pot fi, de exemplu, de maximum treizeci de ani, conform Secțiunilor 195 și următoarele din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), în timp ce termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

În anumite condiții, este posibil să fie nevoie ca datele dumneavoastră să fie păstrate o perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul în care se dă o dispoziție legală de protejare a arhivei sau de protejare a arhivei în caz de litigiu (și anume interzicerea ștergerii datelor pe durata procedurilor judiciare) în legătură cu procedurile administrative sau judiciare.

De asemenea, putem face obiectul obligațiilor de păstrare și documentare în conformitate cu legislația locală a țării dumneavoastră.

În măsura în care este posibilă oferirea de detalii suplimentare, veți găsi alte informații despre obligațiile de păstrare în secțiunea C.IV .

      C.          Prelucrarea datelor pentru care Audi este operator unic

I.       Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?

1.    Date furnizate de dumneavoastră

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dumneavoastră în sfera relației noastre de afaceri, de exemplu în timpul inițierii, executării și gestionării relației dumneavoastră de afaceri cu noi sau în timpul prestării serviciilor (inclusiv prelucrarea posibilelor cazuri de garanție) sau în timpul solicitărilor dumneavoastră, dacă ne contactați direct. Datele cu caracter personal relevante includ, de obicei, detalii personale (nume, adresă și alte date de contact (de exemplu, telefon, e-mail), data și locul nașterii și naționalitatea). În plus, pot fi prelucrate și alte date cu caracter personal în funcție de tipul de autovehicul.

În al doilea rând, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am obținut în mod legal și pe care avem permisiunea să le prelucrăm din surse accesibile public (de exemplu, Autoritatea națională pentru transporturi auto).

Informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul relației noastre de afaceri directe cu dumneavoastră se regăsesc și la www.audi.de/datenschutz.

2.    Date furnizate de Partenerii Audi sau de societățile de service

Prelucrăm - în măsura necesară în legătură cu solicitarea dumneavoastră - datele cu caracter personal pe care le primim legal de la Partenerii de service Audi sau de la societăți independente de service în cursul reparațiilor, serviciilor sau prelucrării solicitărilor dumneavoastră (de exemplu, pentru executarea comenzilor, pentru executarea contractelor sau pe baza consimțământului dumneavoastră).

Datele cu caracter personal includ

 • datele principale (master) (funcție, sex, nume, număr client, adresă, data raportării și, dacă este cazul, adresele necesare, data nașterii, locul nașterii, țara nașterii și, după caz, numele de botez, naționalitatea, starea civilă, numerele de telefon și adresa de e-mail)
 • date de contact profesionale (de exemplu, adresa profesională, e-mailul și numărul de telefon al companiei, departamentul)
 • datele contului (IBAN, BIC, numărul contului, codul de identificare a băncii, instituția de credit, titularul contului)
 • datele contractului (identificarea contractului, datele privind istoricul contractului (de exemplu, date privind comportamentul de plată, cesiunea contractului, încetare), date privind împrumuturile solicitate (de exemplu, suma, scadența, valoarea restantă) precum și alte informații privind contractele dumneavoastră aferente produselor și serviciilor noastre)
 • numărul de identificare a autovehiculului (VIN) și datele master ale autovehiculului (de exemplu, modelul autovehiculului, dotările autovehiculului)
 • datele specifice autovehiculului și serviciile prestate (istoricul clientului, istoricul autovehiculului, de exemplu, lucrările realizate, piesele de schimb montate, protocoalele de service) (Pentru mai multe informații, consultați secțiunea C. I. 3.)
 • datele tehnice din utilizarea autovehiculului (Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea C. I. 3.)
 • datele de sănătate (de exemplu, cu privire la serviciile aferente autovehiculelor speciale) pentru conformitatea cu standardele.

 

Numărul de identificare a autovehiculului dumneavoastră servește drept identificator unic pentru autovehiculul dumneavoastră în eventualitatea unor cazuri de garanție, reparații, întreținere și servicii de asistență, pentru monitorizarea internă a calității realizată de noi și în eventualitatea în care autovehiculul dumneavoastră este furat.

3.    Datele de la autovehiculul dumneavoastră

Dacă utilizați serviciile (de exemplu, servicii de reparații, lucrări de întreținere), datele stocate în autovehicul (starea software, date privind utilizarea autovehiculului, date tehnice și alte date privind starea autovehiculului) pot fi extrase și prelucrate împreună cu VIN și cu alte date master ale autovehiculului (de exemplu, modelul autovehiculului, dotările autovehiculului).

Colectarea datelor din autovehicul poate fi realizată prin extragerea acestora folosind un așa-numit dispozitiv de diagnosticare sau dispozitive specifice de extragere (instrumente de analiză) de către angajații din rețeaua de service Audi (Partener de service Audi) sau de către terți (de exemplu, servicii de asistență rutieră și tractare, societăți de service independente), sau de un angajat Audi, fie direct, fie prin accesarea de la distanță a dispozitivului de diagnosticare al societății de service.

Datele aferente autovehiculului (de exemplu, memoria cu privire la evenimente, date de utilizare, numărul de identificare a autovehiculului, modelul, versiunea software) sunt extrase întotdeauna de dispozitivul de diagnosticare pentru analiza solicitării și sunt transferate către un protocol de diagnosticare. Societatea de service transmite protocolul de diagnosticare către noi în scopurile specificate în Secțiunea 3.

Alte date pot fi extrase individual, în funcție de solicitarea dumneavoastră.

Acestea pot să includă date din modulul infotainment, de exemplu elementele înregistrare din agendă pentru solicitări privind accesul la agendă sau setările profilului pe care le-ați stocat local în autovehicul.

Societatea de service prelucrează datele extrase pentru analiza și soluționarea reclamației dumneavoastră. În principiu, prelucrăm în general doar acele date legate de dumneavoastră sau de autovehiculul dumneavoastră care sunt necesare pentru prelucrarea eficientă a solicitării dumneavoastră și pentru a oferi asistență societății de service sau nouă în prelucrarea acestei solicitări.

În cele ce urmează, vă explicăm ce date prelucrează autovehiculul dumneavoastră și ce date pot fi extrase și prelucrate de noi în legătură cu o solicitare.

4.    Unități electronice de control - Informații generale

În autovehiculul dumneavoastră sunt instalate unități electronice de control. Unitățile de control prelucrează date pe care le primesc, de exemplu, de la senzorii autovehiculului, pe care le generează chiar acestea sau pe care le distribuie între ele. Anumite unități de control sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a autovehiculului dumneavoastră, altele ajută la conducerea autovehiculului (sisteme de asistență pentru șofer), altele activează funcțiile de confort sau de infotainment. Informații exacte privind prelucrarea datelor în autovehiculul dumneavoastră se regăsesc în manualul de funcționare al acestuia, care este disponibil online și, în funcție de echiparea autovehiculului, și în format digital în autovehicul, în directă legătură cu notificările privind protecția datelor de la funcțiile relevante.

5.    Date operaționale în autovehicul

Unitățile de control prelucrează datele pentru operarea autovehiculului. Acestea includ, de exemplu:

·        Informații privind starea autovehiculului (de exemplu, viteză, decelerare, accelerare laterală, număr de rotații ale roții, sistem de indicatori privind cuplarea centurilor de siguranță),

·        Condițiile de mediu (de exemplu, temperatură, senzor de ploaie, senzor de distanță).

 

În general, aceste date sunt volatile și nu sunt stocate după data utilizării, nefiind prelucrate decât în cadrul autovehiculului. Unitățile de control includ adesea jurnale de evenimente (inclusiv cheia autovehiculului). Acestea sunt utilizate pentru documentarea temporară sau permanentă a incidentelor tehnice, precum și pentru a informațiilor privind starea autovehiculului (de exemplu, uzura componentelor, informații privind întreținerea).

În funcție de echipamentul tehnic, se stochează următoarele date:

·        Stările de funcționare a componentelor sistemului (de exemplu, nivelurile de umplere, presiunea în anvelope, starea bateriei),

·        Defecțiuni ale componentelor importante ale sistemului (de exemplu, faruri, frâne),

·        Reacții ale sistemului la situații speciale de conducere (sisteme de asistență a șoferului),

·        Informații privind evenimentele care afectează starea autovehiculului (de exemplu, nivelul de încărcare a bateriei de înaltă tensiune la autovehiculele electrice, autonomia estimată).

 

În cazuri speciale (de exemplu, dacă autovehiculul a identificat o defecțiune), poate fi necesară stocarea unor date care altfel ar fi doar volatile.

Dacă utilizați serviciile, datele operaționale stocate pot fi extrase împreună cu VIN, dacă este necesar. Datele operaționale extrase documentează starea tehnică a autovehiculului sau a componentelor individuale și sunt utilizate în diagnosticare, îmbunătățirea calității și respectarea obligațiilor de garanție.

În general, datele sunt extrase prin interfețe definite, de exemplu, conexiunea impusă legal pentru OBD ("diagnosticare la bord") sau cheia de service. Aceste date, în special informațiile privind uzura componentelor, evenimentele tehnice (înregistrările în jurnalul de evenimente), erorile și defecțiunile operaționale sunt transmise către noi, împreună cu VIN, dacă acest lucru este necesar ca parte a protocolului de diagnosticare.

Jurnalele de evenimente din autovehicul pot fi inițializate de o companie de service ca parte a lucrărilor de reparații sau de service sau la cererea dumneavoastră.

6.    Date tehnice (IUMPR)

Verificarea periodică a funcționalității componentelor implicate în purificarea gazelor de eșapament este impusă prin lege.

Pentru a demonstra că au fost realizate verificări regulate (diagnosticare), indicele de monitorizare a performanțelor de utilizare (IUMPR) este calculat de unitatea de control (datele care confirmă funcția de diagnosticare) și este stocat acolo sub formă de date tehnice.

7.    Funcții de confort și de infotainment

Puteți salva setările de confort și de personalizare ale autovehiculului și le puteți modifica sau inițializa în orice moment. În funcție de echiparea respectivă, acestea includ, de exemplu

·        Setări pentru poziția scaunului și a volanului,

·        Setările șasiului și aerului condiționat,

·        Personalizări, precum iluminatul interior.

 

În sfera echipamentului selectat, puteți introduce propriile dumneavoastră date în funcțiile de infotainment ale autovehiculului. În funcție de echiparea respectivă, acestea includ, de exemplu:

·        Datele multimedia, precum muzica, filmele sau fotografiile care urmează a fi redate și reproduse într-un sistem multimedia integrat,

·        Datele din agendă utilizate în combinație cu un sistem mâini-libere sau cu un sistem de navigație integrat,

·        Destinațiile de navigație introduse,

·        Datele privind utilizarea serviciilor internet.

 

În general, aceste date vor fi transferate din autovehicul doar la cererea dumneavoastră, în special cu privire la utilizarea serviciilor online conform setărilor pe care le-ați selectat.

Datele provenite din funcțiile de confort și de infotainment, de exemplu, setările individuale sau personalizările nu pot fi extrase folosind dispozitivul de diagnosticare și, în consecință, nu reprezintă o parte standard a protocolului de diagnosticare. Aceste date sunt extrase doar în cazuri individuale și la cererea clientului. În legătură cu o reclamație privind funcțiile de confort și de infotainment, s-ar putea impune ca aceste date să fie extrase și transmise către noi, în scopul asistenței pentru reparație.

În funcție de echipare, în special următoarele date pot fi extrase din funcțiile de confort și prelucrate, dacă este necesar:

·        Setări pentru poziția scaunului și a volanului,

·        Setările șasiului și aerului condiționat,

·        Volumele de asistență la parcare,

·        Personalizări, precum iluminatul interior.

 

În funcție de echipare, în special următoarele date pot fi extrase din funcțiile de infotainment și prelucrate, dacă este necesar:

·        Datele multimedia, precum muzica, filmele sau fotografiile care urmează a fi redate și reproduse într-un sistem multimedia integrat,

·        Datele din agendă utilizate în combinație cu un sistem mâini-libere sau cu un sistem de navigație integrat,

·        Destinațiile de navigație introduse,

·        Datele privind utilizarea serviciilor internet.

·        Informații privind dispozitivele conectate, precum telefoane mobile (în acest caz, în primul rând denumirea dispozitivului, producătorul, versiunea software).

 

În acest context, de exemplu, se poate extrage și ultima comandă vocală recunoscută.

Aceste date privind funcțiile de confort și de infotainment pot fi stocate local în autovehicul sau pe un dispozitiv pe care l-ați conectat la autovehicul (de exemplu, smartphone, stick USB sau MP3 player). Dacă ați introdus dumneavoastră datele, le puteți șterge oricând.

Dacă o unitate de control este înlocuită ca parte a unei reparații, aceste date sunt în general extrase din vechea unitate de control și transferate la noua unitate de control.

8.    Servicii online

Dacă autovehiculul dumneavoastră dispune de o conexiune wireless la rețea, acest lucru permite schimbul de date între autovehiculul dumneavoastră și alte sisteme (serverele de date ale Audi sau serverele de date ale furnizorilor de servicii). În anumite țări, conexiunea la rețea wireless este posibilă prin intermediul unei unități de emisie-recepție la bord (încorporată de noi) sau prin intermediul unui dispozitiv mobil (de exemplu, smartphone) instalat de dumneavoastră.

Prin intermediul acestei conexiuni la rețea pot fi utilizate funcțiile online (serviciile de informații și control pentru autovehiculul dumneavoastră). Acestea includ serviciile și aplicațiile online furnizate de noi sau de alți furnizori ("serviciile Audi connect").

În ceea ce privește serviciile Audi online, descrierea funcțiilor respective și informațiile aferente privind protecția datelor cu caracter personal sunt furnizate într-un loc adecvat (de exemplu, MMI, site-ul web Audi). Este posibil să se prelucreze date cu caracter personal în scopul furnizării de servicii online.

Dacă acest lucru este necesar pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră de service, puteți accesa și datele stocate în sistemele noastre IT provenite din serviciile online, precum și informațiile privind starea serviciilor Audi connect, de exemplu, perioadele de licență, starea de conectare, starea contractului.

9.    Înregistrare video, imagine și sunet

În unele cazuri individuale, poate fi necesară realizarea de înregistrări video, de imagine sau de sunet ale unor componente individuale și transmiterea acestora către Audi, de exemplu, în cazul unor reclamații, pentru a putea realiza o analiză detaliată și pentru soluționarea reclamațiilor (asistență pentru reparații). Acest lucru poate fi posibil, de exemplu, în cazul unor reclamații privind zgomotul, pentru a putea identifica sursa emisiei de zgomot și pentru a putea soluționa reclamația.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și cu Legea federală privind protecția datelor din Germania [Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG")] și cu legile aplicabile la nivel local în următoarele scopuri:

 

 

Scop

Temei juridic

Interes legitim pentru

Prelucrarea solicitării dumneavoastră atunci când ne contactați, serviciile noastre pentru clienți, în special reclamații și solicitări ale clienților

Executarea contractului (contract de vânzare-cumpărare/leasing/service pentru autovehicul), (Art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD),

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Prelucrarea eficace a solicitărilor dumneavoastră de informații și feedback la solicitările dumneavoastră

Asistență pentru partenerul Audi sau terți, la analiza erorii și diagnosticare (inclusiv analizarea modificărilor autovehiculului) și inspecție, precum și gestionarea cererilor dumneavoastră în garanție formulate în raport cu partenerii Audi

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

- Diagnosticarea eficace și analiza pentru a putea soluționa reclamațiile;

- Asistență pentru partenerul Audi în îndeplinirea obligațiilor sale legale față de dumneavoastră;

- Dacă există indicii concrete că o defecțiune în perioada de garanție a fost provocată de modificările aduse autovehiculului (tuning, conversii etc.), Audi și partenerul Audi au un interes legitim de identificare a acestor modificări;

- schimbul de date cu partenerul respectiv în cazuri de garanție pentru a putea lichida costurile intern.

Analiza erorii (inclusiv analiza modificărilor aduse autovehiculului) și inspecția și gestionarea cererilor în garanție formulate în raport cu Audi

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

- Dacă există indicii concrete că o defecțiune în perioada de garanție a fost provocată de modificările aduse autovehiculului (tuning, conversii etc.), Audi are un interes legitim de identificare a acestor modificări;

 

Soluționarea cererilor în garanție împotriva producătorilor de piese/componente/sisteme (dacă este necesar, prin divulgarea numărului de identificare a autovehiculului)

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Prelucrarea cererilor de garanție în cazul unor defecțiuni ale unor piese/componente/sisteme fabricate de un terț

Respectarea nivelurilor de emisii și monitorizarea nivelurilor de gaze de eșapament

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

În calitate de producător, avem obligația legală de a divulga anumite date, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare oficială privind monitorizarea sistemelor de emisii.

Asistența oferită de Audi cu privire la aspecte personale în contextul litigiilor și al formulării de cereri de despăgubire la asigurători

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD)

 

Îmbunătățirea produsului, optimizarea și dezvoltarea funcțiilor autovehiculului, instrumente de analiză

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Utilizarea datelor privind anumite defecțiuni ale autovehiculului pentru dezvoltarea în continuare a dispozitivelor și proceselor de diagnosticare, a componentelor și funcțiilor autovehiculului

Îmbunătățirea protecției față de furt

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Evaluarea datelor colectate în timpul anchetării furturilor pentru îmbunătățirea generală a funcțiilor anti-furt ale autovehiculelor, relevante pentru protecția față de furt

Decontarea creanțelor partenerului Audi din cadrul programelor de remunerare și bonus

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale ale partenerilor Audi

Monitorizarea produsului și îndeplinirea altor obligații legale

Îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

 

Controlul calității prin monitorizarea și documentarea adecvată a produsului (inclusiv gestionarea proactivă a reclamațiilor prin contactul direct cu dumneavoastră), răspunderea pentru produs, campanii de rechemare

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Controlul calității produsului și prevenirea deteriorării produsului, gestionarea preventivă a reclamațiilor

Respectarea cerințelor oficiale (de exemplu, campanii de rechemare impuse de Autoritatea federală de transport auto din Germania sau altă autoritate competentă din țara dumneavoastră)

Îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD),

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Respectarea cerințelor legale și de reglementare

Asistență pentru clienți și potențiali clienți

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD)

----

Sondaj pentru clienți (inclusiv sondaj privind satisfacția clienților)

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD),

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Controlul calității și măsurarea nivelului de satisfacție al clienților

Consolidarea datelor între Audi și partenerii Audi pentru a crea o bază de date uniformă referitoare la clienți

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD),

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Crearea unei baze de date uniforme referitoare la clienți la Partenerul Audi care a fost ales sau contactat de dumneavoastră

Verificări ale conformității în limita permisă de lege

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Verificarea respectării reglementărilor legale, politicilor interne ale companiei, regulilor și standardelor Audi, ale companiilor din grup, ale partenerilor de afaceri și ale altor terți

Furnizarea de dotări speciale pentru clienții cu dizabilități

Executarea contractului (contract de vânzare/închiriere sau leasing al autovehiculului) (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD) sau interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), în cazul în care nu sunteți dumneavoastră partenerul contractual, și consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD).

 

 

Notă privind colectarea datelor de consum în legătură cu "Contorul de consum de combustibil la bord" (OBFCM):

Anumite date privind consumul de combustibil și energie pot fi colectate în timpul procedurii de service pentru autovehicul și pot fi transmise către Comisia și Agenția Europeană de Mediu (AEM) prin intermediul producătorului. Acest lucru este realizat pentru respectarea cerințelor legale. Proprietarul autovehiculului are dreptul de a refuza colectarea datelor.

Optimizarea și dezvoltarea funcțiilor autovehiculului, instrumente de analiză: În scopuri de cercetare și dezvoltare, pentru optimizarea gamei noastre de produse și funcții ale autovehiculelor și pentru adaptarea acestora la așteptările clienților, în special prin dezvoltarea în continuare de funcții inovatoare ale autovehiculului, de componente și piese ale autovehiculelor, precum și de instrumente și procese de analiză, prelucrăm datele privind performanțele tehnice preluate de sistemele de asistență, sistemele de confort, elementele sau componentele operaționale (de exemplu, unități de control); dacă este necesar, împreună cu date privind mediul (de exemplu, temperatura exterioară, luminozitatea) și informații privind lungimea traseului, viteza autovehiculului, date privind starea autovehiculului (de exemplu, nivelul de combustibil în rezervor sau nivelul de încărcare a bateriei, kilometraj), precum și date privind utilizarea sistemului. În măsura în care este posibil, înainte de evaluare, aceste date sunt anonimizate în cadrul sistemelor noastre IT. Dacă acest lucru nu este posibil, analizăm datele din autovehiculul dumneavoastră astfel încât să putem trage cât mai puține concluzii despre dumneavoastră sau despre autovehiculul dumneavoastră. În acest sens, Audi a implementat măsuri suplimentare acolo unde este necesar, astfel încât să se poată stabili o referință personală doar în cazuri excepționale justificate corespunzător, de exemplu pentru a putea realiza măsurători de teren sau dacă sunt detectate defecțiuni care afectează siguranța sau răspunderea pentru produs, iar datele sunt prelucrate doar în scopurile sus menționate. Aceste măsuri suplimentare includ, de exemplu, restricții stricte de acces, măsuri de securitate IT, termene pentru ștergerea datelor și limitarea scopurilor prelucrării. Nu folosim aceste date pentru a crea profiluri sau evaluări pe baza autovehiculelor individuale. În plus, nu sunt utilizate atribute de date care permit generarea unui profil sau pentru concluzii privind comportamentul dumneavoastră sau tiparele de comportament. Prelucrarea este realizată pentru asigurarea intereselor legitime ale Audi pentru îndeplinirea așteptărilor ridicate ale clienților noștri privind calitatea produselor și serviciilor noastre, precum și pentru furnizarea de funcții și soluții noi și inovatoare.

Alte informații despre produs și cercetare de piață: Dacă doriți să primiți informații privind produsele și serviciile noastre, puteți solicita acest lucru. Ulterior, următoarele date vor fi prelucrate în scopul transmiterii de mesaje publicitare în limitele consimțământului acordat de dumneavoastră (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD): nume, prenume, adresă de e-mail și/sau număr de telefon). Dacă sunteți de acord să fiți contactat(ă) prin e-mail, vom utiliza așa numita procedură de dublă acceptare, respectiv vom trimite un e-mail la adresa de e-mail furnizată, cu solicitarea de confirmare a consimțământului dumneavoastră. Aflați cum puteți revoca consimțământul acordat în secțiunea "Ce drepturi am?"

Vă rugăm să rețineți drepturile dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing direct sau din motive personale, precum și dreptul dumneavoastră de a vă opune acordării consimțământului (consultați secțiunea "Ce drepturi am?" și secțiunea "Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție").

II.     Am o obligație de a furniza date cu caracter personal?

În contextul prestării de servicii pentru dumneavoastră, trebuie să furnizați doar datele cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciilor (în special comanda de reparații, asistență pentru reparații, garanție) sau pe care suntem obligați să le colectăm potrivit legii. Fără aceste date, în general nu vom avea posibilitatea de a prelucra solicitarea dumneavoastră, în tot sau în parte, de exemplu nu poate fi posibilă analiza și soluționarea unei reclamații.

III.    Cine primește datele mele?

Din cauza dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi, nu se poate indica fiecare destinatar în parte al datelor dumneavoastră cu caracter personal în prezenta notificare privind protecția datelor, și, de obicei, acesta este motivul pentru care doar anumite categorii de destinatari sunt indicate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate unor terți doar în măsura în care această divulgare este necesară pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terțul deținem un interes legitim cu privire la divulgare, sau dacă v-ați dat consimțământul în acest sens. În plus, datele pot fi transferate către terți în măsura în care acest lucru este impus de lege sau prin hotărâre judiciară sau a unei autorități de reglementare cu caracter obligatoriu.

În cadrul Audi, datele dumneavoastră sunt furnizate către departamentele respective care au nevoie de aceste date pentru executarea obligațiilor noastre contractuale și statutare și pentru urmărirea intereselor legitime (de exemplu, controlul calității).

1.    Persoane împuternicite de operator

Furnizorii de servicii (denumiți "persoane împuternicite de operator") care sunt angajați de noi și care operează în numele nostru pot, de asemenea, să primească date în aceste scopuri. Furnizorii de servicii pot fi angajați, de exemplu, pentru furnizarea de capacități de server. Folosim următoarele persoane împuternicite de operator pe bază de contract pentru scopurile menționate mai sus:

·        Furnizori de operațiuni IT, servicii de găzduire și asistență

·        Serviciul clienți Audi (Audi Interaction GmbH)

 

2.    Terți

Terții cărora le divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a oferi asistență către partenerul Audi în analiza și diagnosticarea sau soluționarea revendicărilor în garanție includ

·        Unitățile de producție și furnizorii din cadrul Grupului VW

·        Producători terți de componente/piese, furnizorii de sisteme

 

În general, transmitem doar datele tehnice cu privire la autovehiculul dumneavoastră și, dacă este necesar, componentele hardware (de exemplu, unitatea de control) către terții sus menționați, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea comenzii de service/reparații sau pentru analiza sau soluționarea unei reclamații. Vă rugăm să rețineți că, în anumite cazuri, transmitem și VIN-ul împreun

Închide
Inspirație pentru viitor
Fuziune între performanță, funcționalitate și eleganță pentru fascinantele aventuri outdoor: conceptul electric Audi activesphere
Silențios. Impresionant. Chiar și la încărcare.
Noile modele complet electrice Audi Q8 e-tron.
Electric. Printre alte lucruri minunate.
O declarație îndrăzneață a poveștii electrizante despre progres.
.
Audi urbansphere concept
Noua eră a mobilității de lux continuă
Already proven future-proof.
Bucură-te de confortul Audi Approved :plus
Avant-ul de mâine
Conceptul Audi A6 Avant e-tron.
Simbioza dintre formă și funcționalitate.
Progres și sustenabilitate
într-o formă de excepție
Descoperă modelele Audi 100% electrice
Sportivitate electrizantă.
Audi Q4 e-tron Sportback. 100% electric.
Viitorul se construiește din idei
Noul Audi e-tron GT quattro complet electric.
Conceptul Audi grandsphere
Spațiu pentru luxul progresiv și individualitate.
Cu Audi, mobilitatea devine o experiență.
Conceptul Audi skysphere
Design impresionant și idei progresive
Audi Technology Portal