Cuprins

A.      Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate. 2

B.      Informații generale. 2

I.       Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor?. 2

II.      Pe cine pot contacta?. 2

III.         Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor 2

IV.         Ce drepturi am?. 2

1.      Dreptul de a fi informat 3

2.      Acces. 3

3.      Rectificare. 3

4.      Ștergere. 3

5.      Restricționarea prelucrării 3

6.      Portabilitatea datelor 4

7.      Dreptul la opoziție. 4

8.      Retragerea consimțământului 4

9.      Plângere. 4

10.        Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție. 5

V.      Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?. 6

VI.         Cine primește datele mele?. 7

1.      Persoane împuternicite de operator 8

2.      Terți 8

3.      Datele sunt transferate către o țară terță?. 8

VII.        Cât timp vor fi stocate datele mele?. 8

C.      Prelucrarea datelor pentru care Audi este operator unic. 9

I.       Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?. 9

II.      Am o obligație de a furniza date?. 11

III.         Cine primește datele mele?. 11

1.      Persoane împuternicite de operator 11

2.      Terți 12

3.      Datele mele sunt transmise către țări terțe?. 12

IV.         Cât timp vor fi stocate datele mele?. 12

 

 

 

 

Politică de confidențialitate - Angajați ai partenerilor de vânzări Audi

      A.          Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate

În prezenta Politică de confidențialitate, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania ("noi" sau "Audi") în legătură cu implicarea dumneavoastră profesională ca angajat al unui partener de vânzări Audi.

Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal la Audi pot fi găsite pe site-ul nostru web https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

      B.          Informații generale

I.       Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor?

Operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania.

II.     Pe cine pot contacta?

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să folosiți opțiunile de contact de la:

https://gdpr.audi.com/. Veți găsi informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, puteți trimite solicitarea dumneavoastră prin poștă, la adresa:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Germania.

 

III.    Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Pentru aspecte referitoare la protecția datelor, puteți consulta și responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei noastre, comunicând în limba dumneavoastră:

AUDI AG, Responsabilul cu protecția datelor, 85045 Ingolstadt, Germania

E-mail: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

IV.   Ce drepturi am?

Toate drepturile descrise mai jos privind datele cu caracter personal și prelucrarea acestora pot face obiectul unor limitări, în conformitate cu legislația UE și/sau națională aplicabilă. În funcție de jurisdicția dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, este posibil să aveți următoarele drepturi în materie de protecție a datelor:

1.    Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către noi, într-o manieră ușor accesibilă și într-un limbaj simplu și clar. Punem în aplicare dreptul dumneavoastră de a fi informat și prin această politică, al cărei conținut poate fi actualizat în decursul timpului.

2.    Acces

Aveți dreptul de a vi se confirma dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu și, acolo unde este cazul, de a obține informații referitoare la datele care vă privesc și care sunt stocate la Audi, precum și informații privind prelucrarea datelor (și anume scopurile prelucrării datelor, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, transferul de date efectuat de Audi etc.) și de a obține o copie a datelor cu caracter personal stocate care vă privesc.

3.    Rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc, precum și de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete stocate la Audi și care vă privesc.

4.    Ștergere

Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc stocate de Audi, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale.

Acesta ar putea fi cazul, în special, dacă

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate;
 • Singurul temei legal al prelucrării a fost consimțământul dumneavoastră, iar acesta a fost retras;
 • V-ați opus prelucrării bazate pe temeiul legal al intereselor legitime din motive referitoare la situația dumneavoastră specială și nu putem dovedi că există temeiuri legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală.

În cazul în care am distribuit datele dumneavoastră unor terți, îi vom informa despre ștergerea acestora, în măsura impusă de lege.

Vă rugăm să rețineți că dreptul dumneavoastră la ștergerea datelor este supus anumitor restricții. De exemplu, nu putem sau nu ni se permite să ștergem date pe care suntem în continuare obligați să le păstrăm în baza unor perioade legale de păstrare. În mod similar, datele care ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție nu sunt acoperite de dreptul dumneavoastră la ștergere.

5.    Restricționarea prelucrării

În anumite condiții, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (și anume marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora). Cerințele sunt:

 • Exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată, iar Audi trebuie să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • Audi nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau
 • V-ați opus prelucrării și se efectuează verificarea pentru a vedea dacă motivele legitime ale Audi prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul restricționării prelucrării, aceste date vor fi marcate în mod corespunzător și vor fi - cu excepția stocării lor - prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Vă rugăm să rețineți că restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi folosită și ca alternativă la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde acest lucru este permis de legea aplicabilă.

6.    Portabilitatea datelor

În măsura în care prelucrăm în mod automat datele dumneavoastră cu caracter personal, care ne sunt furnizate pe baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu dumneavoastră, aveți dreptul de a primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a le transmite altui operator fără obstacole din partea Audi. De asemenea, aveți dreptul de a vi se transfera datele cu caracter personal direct de la Audi către alt operator, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca această transmitere să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

7.    Dreptul la opoziție

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unor interese legitime sau în interes public, atunci aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care au legătură cu situația dumneavoastră particulară. În plus, aveți dreptul nerestricționat de a vă opune dacă prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să consultați nota noastră separată din secțiunea "Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție".

În anumite situații, vă vom acorda, în afară de setările privind confidențialitatea, un drept de opoziție nelimitat suplimentar, în contextul intereselor legitime. Vă vom informa despre acest lucru în legătură cu funcția sau serviciul respectiv.

8.    Retragerea consimțământului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vi-l puteți retrage în orice moment. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului va produce efecte doar pe viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată.

9.    Plângere

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală. Dreptul de a depune o plângere nu afectează nicio altă cale de atac administrativă sau judiciară. Adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal responsabilă pentru Audi este:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Germania

 

Contactele menționate mai sus ale autorității de supraveghere nu aduc atingere dreptului dumneavoastră, în condițiile și conform procedurii legislației aplicabile, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

 

10.  Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție

a)      Dreptul la opoziție din motive legate de situația particulară în care vă aflați

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Condiția obligatorie pentru aceasta este faptul că prelucrarea datelor are loc în interesul public sau pe baza unor interese legitime. Aceasta se aplică și creării de profiluri. În măsura în care ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe interese legitime, în general, presupunem că motivele legitime imperioase pot fi demonstrate, însă, desigur, vom examina fiecare caz în parte. În cazul unei opoziții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care,

 • putem demonstra motivele legitime imperioase pentru prelucrarea acestor date care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
 • datele dumneavoastră cu caracter personal servesc în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.

 

b)      Obiecția privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct, vă vom informa cel târziu în momentul primei comunicări cu dumneavoastră și aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul marketingului respectiv; aceasta se aplică, de asemenea, pentru crearea de profiluri în măsura în care datele se referă la marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.

c)      Opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și analiza generală a clienților

Ca parte a intereselor legitime, vă acordăm un drept separat de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și pentru analiza generală a clienților.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul îmbunătățirii produselor și/sau al analizei generale a clienților, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Evaluările pur statistice ale datelor agregate sau anonime rămân neafectate de acest lucru.

d)       Exercitarea dreptului la opoziție

Opoziția poate fi exercitată sub orice formă și ar trebui adresată, de preferat, la datele de contact descrise în secțiunea B.II.

 

 

V.     Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("RGPD") și cu Legea federală germană privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") și alte legi la nivel local în diferite scopuri. Datele specifice prelucrate și scopurile prelucrării datelor în legătură cu implicarea dumneavoastră profesională în calitate de angajat al unui partener de vânzări Audi depind, inter alia, de domeniul dumneavoastră de activitate. În general, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale pentru următoarele scopuri:

 

 

Scop

Temei juridic

Interes legitim

Asistență acordată autorităților de aplicare a legii în eventualitatea furtului autovehiculului, prin urmărirea autovehiculelor și a componentelor de autovehicule folosind numărul de identificare a vehiculului

Interesul public (art. 6 alineatul (1) litera (e) RGPD)

 

Prevenirea fraudei și a spălării banilor

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Prevenirea, combaterea și investigarea finanțării terorismului și a infracțiunilor care reprezintă o amenințare pentru proprietate, comparații cu listele europene și internaționale anti-terorism, în măsura permisă de lege

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Îndeplinirea obligațiilor de control și raportare, conform legislației fiscale aplicabile, arhivarea datelor

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Divulgarea în cadrul măsurilor administrative/judiciare în scopul colectării probelor, urmăririi penale și punerii în aplicare a hotărârilor civile

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Contabilitatea și impozitarea serviciilor operaționale

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Audituri și inspecții speciale, anchete interne

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Verificarea și respectarea obligațiilor contractuale și legale ale Audi, ale angajaților acesteia și ale partenerilor de distribuție, furnizorilor etc., dacă este necesar, folosind numărul de identificare a vehiculului

Evaluări statistice pentru controlul managementului, determinarea și controlul costurilor

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Avem un interes legitim de a efectua evaluări pentru managementul proceselor noastre de afaceri și controlul costurilor pe baza analizei datelor privind vânzările și comenzile, în funcție de canalul de vânzări model, starea comenzii, analiza versiunilor și echipamentelor solicitate, raportările indicatorilor afacerii, dacă este necesar prin utilizarea numărului de identificare a vehiculului.

Executarea drepturilor în justiție și apărarea în litigiile juridice

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Avem un interes legitim pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

Trimiterea de solicitări către persoanele de contact relevante în sensul RGPD (de exemplu, responsabilul cu protecția datelor; persoane autorizate să emită instrucțiuni: persoane autorizate să primească instrucțiuni)

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Colaborarea cu partenerii de afaceri, organizarea fezabilă a proceselor (RGPD) în relațiile profesionale, îndeplinirea cerințelor statutare și de reglementare

 

În măsura în care prelucrăm date suplimentare în alte scopuri sau pe baza unui alt temei juridic, vom preciza acest lucru separat, împreună cu temeiul juridic respectiv, în secțiunea C.I.

 

VI.   Cine primește datele mele?

 

În cadrul Audi, datele dumneavoastră sunt furnizate către departamentele care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și statutare și pentru a garanta interesele legitime. Și furnizorii de servicii (denumiți persoane împuternicite de operator) pe care îi utilizăm și îi angajăm în operațiuni pot să primească date în aceste scopuri. În general, vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terțul deținem un interes legitim cu privire la divulgare, ori dacă dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul. În plus, datele pot fi transferate către terți (între care autorități de investigare sau responsabile cu siguranța) în măsura în care acest lucru este impus de lege sau prin hotărâre executorie de reglementare sau judiciară. Detalii despre persoanele împuternicite de operator cu care colaborăm și despre ceilalți destinatari care primesc date cu caracter personal sunt incluse în secțiunile următoare B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 și C.III.2. Din cauza dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi, nu se poate indica fiecare destinatar al datelor dumneavoastră cu caracter personal separat în prezenta politică de confidențialitate, și, de obicei, din acest motiv sunt specificate doar anumite categorii de destinatari.

1.    Persoane împuternicite de operator

Furnizorii de servicii care sunt angajați de noi și care operează în numele Audi (denumiți persoane împuternicite de operator) pot să primească date în scopurile menționate mai sus. Folosim persoane împuternicite de operator din următoarele categorii pentru prestarea de servicii specifice, care ne oferă asistență în executarea proceselor de afaceri. Mai exact, aceasta include întreprinderi din următoarele categorii:

·        Furnizori de servicii de urmărire

·        Agenții de pe web

·        Furnizori de servicii de găzduire

 

2.    Terți

Terții pot primi date în scopurile menționate în secțiunea B.V.

Dacă vom distribui datele dumneavoastră altor persoane împuternicite de operator sau terți suplimentari în cadrul serviciilor individuale, vă vom informa conform prevederilor din secțiunea C.III.1 și C.III.2.

3.    Datele sunt transferate către o țară terță?

Transferul de date către țări terțe (și anume țările care nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici ale Spațiului Economic European) poate avea loc în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor către dumneavoastră, dacă este impus de lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră. În aceleași condiții, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către persoane împuternicite de operator din țări terțe.

Vă rugăm să rețineți că nu toate țările terțe au un nivel de protecție a datelor recunoscut ca fiind corespunzător de către Comisia Europeană. Pentru transferurile de date către țările terțe în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor, înainte de divulgare, ne asigurăm fie că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau un acord încheiat între Uniunea Europeană și destinatar cu așa-numitele clauze contractuale standard UE), fie că s-a obținut consimțământul expres de la dumneavoastră.

Puteți obține de la noi o copie a regulilor specifice aplicabile sau agreate pentru asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să folosiți informațiile din secțiunea Contact în acest sens.

Detalii despre transferurile de date către țări terțe, acolo unde este cazul, sunt oferite în această secțiune sau în secțiunea C.III.3.

VII.  Cât timp vor fi stocate datele mele?

Stocăm datele dumneavoastră cât timp este necesar pentru prestarea serviciilor noastre către dumneavoastră sau când avem un interes legitim în stocarea ulterioară, în special în scopuri de depanare.

În plus, ne supunem unor diferite obligații de păstrare și de documentare, care rezultă, inter alia, din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch, "HGB") și Codul fiscal german (Abgabenordnung, "AO") Perioadele specificate pentru păstrare și documentare sunt de până la zece ani. În cele din urmă, perioada de stocare este evaluată în funcție de termenele de prescripție statutare, care pot fi, de exemplu, de maximum treizeci de ani, conform Secțiunilor 195 și următoarele din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), în timp ce termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

În anumite condiții, este posibil să fie nevoie ca datele dumneavoastră să fie păstrate o perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul în care se dă o dispoziție legală de protejare a arhivei sau de protejare a arhivei în caz de litigiu (și anume interzicerea ștergerii datelor pe durata procedurilor judiciare) în legătură cu procedurile administrative sau judiciare.

De asemenea, putem face obiectul obligațiilor de păstrare și documentare în conformitate cu legislația locală a țării dumneavoastră.

În măsura în care este posibilă oferirea de detalii suplimentare, veți găsi alte informații despre obligațiile de păstrare în secțiunea C.IV cu privire la servicii individuale.

      C.          Prelucrarea datelor pentru care Audi este operator unic

I.       Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le obținem legal de la dumneavoastră sau pe care le înregistrăm legal despre dumneavoastră în contextul relației noastre de afaceri cu un partener de vânzări Audi (partener Audi, partener de service Audi, importator Audi sau mare distribuitor) la care sunteți angajat și în contextul interacțiunii dumneavoastră cu noi. Acestea includ, în special, utilizarea sistemelor IT (între care site-uri web, platforme, sisteme ale distribuitorilor) și instrumentelor de comunicații, contactul cu angajați Audi sau cu serviciul pentru clienți Audi, informații pe care le obținem de la superiorii și colegii dumneavoastră, înscrierea pentru buletine informative, participarea la cursuri de formare și evenimente de educație continuă în cadrul Audi, participarea la întâlniri și evenimente ale partenerilor de vânzări, participarea la tombole și competiții sau primirea de beneficii nemonetare.

Datele cu caracter personal relevante includ:

·        Date de contact profesionale și organizaționale (de exemplu, nume, prenume, titulatură, diplomă academică, sex, adresă, data și locul nașterii și cetățenia, reședință și permise de muncă, companie, departament, activitate, adresă de e-mail, adresă, numere de telefon),

·        Date referitoare la circumstanțe și caracteristici personale/profesionale (de exemplu, clasificare profesională, sarcini de muncă, activități, calificări, date privind cursuri de formare și educație continuă, declarații legate de protecția datelor, cum ar fi declarații de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, competențe lingvistice),

·        Categorie specială: fotografii (de exemplu, un portret care este prelucrat sau publicat pe baza unui consimțământ special în scopuri interne, de exemplu, pe platformele interne de socializare),

·        Date privind utilizarea sistemelor IT (de exemplu, ID-ul de utilizator, roluri și autorizații, permisiuni (în cadrul sistemului), orele de conectare, denumirea computerului, adresa IP, setările specifice ale utilizatorului, istoricul modificărilor etc.),

·        Date din sistemele de monitorizare legale (de exemplu, date din programele de securitate IT (inclusiv fișiere jurnal cu adrese IP, adrese MAC, jurnale de intrări),

·        Date privind calificarea (de exemplu, istoricul calificărilor, planificare educațională, programe educaționale, Centru de evaluare, interviuri potențiale).

·        În afară de acestea, este posibil să prelucrăm și alte date cu caracter personal ale dumneavoastră pe care ni le furnizați în contextul relației noastre de afaceri, de exemplu, la utilizarea portalurilor sau în sfera contactului dumneavoastră cu angajații noștri.

Prelucrăm întotdeauna datele dumneavoastră cu caracter personal într-un anumit scop și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea respectivului scop.

Prelucrarea poate avea loc pe baza următoarelor principii juridice:

•            Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD);

•            Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale în conformitate cu legislația UE/SEE sau cu legislația unui stat membru al UE/SEE care se aplică companiei Audi (art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera c) din RGPD);

•            Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice (art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera d) din RGPD);

•            Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită Audi (art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera e) din RGPD);

•            Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Audi sau de un terț, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil (art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera f) din RGPD).

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le obținem din utilizarea sistemelor IT, din participarea la evenimente sau evaluări ale calificărilor, precum și la competiții și tombole, pentru a face demersuri prealabile înainte de încheierea unui contract în baza art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), în măsura în care sunteți parte la acel contract. În măsura în care înregistrările, conectările sau utilizarea au loc prin intermediul partenerului de vânzări la care sunteți angajat, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza intereselor legitime în conformitate cu art. 6 alineatul (1), subalineatul 1 litera f) din RGPD. În acest caz, interesul legitim al Audi este executarea contractului încheiat cu respectivul partener de vânzări Audi.

În legătură cu explicațiile de mai sus, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza următoarelor principii juridice, în următoarele scopuri, în special:

 

Scop

Exemple

Temei juridic

Interes legitim

Gestionarea relației de afaceri cu partenerul de vânzări, /executarea contractelor cu partenerul de vânzări

 (de exemplu, contracte cu

distribuitorul și

partenerul de service)

Comunicare generală și contact cu partenerul de vânzări

Administrarea utilizatorilor (acordarea de permisiuni, asistență IT, acces la sistem, gestionarea autorizărilor)

Organizare/trimiterea de invitații la întâlniri, coordonarea evenimentelor și a participanților

Facturare

Raportare (de exemplu, raportare privind vânzările și rezultatele)

Conducere

Portalul pentru parteneri Audi, forum de tranzacționare Audi

Centrul Audi dedicat partenerilor

Persoane de contact/intermediari pentru relația de afaceri, de exemplu, persoane de contact pentru calcularea bonusurilor, comenzilor, solicitărilor

Sondaje privind nivelul de satisfacție al angajaților partenerului de vânzări

Promovarea vânzărilor

 

 

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea serviciilor promise partenerului de vânzări respectiv, întreținerea rețelei de vânzări

Strategii de branding și asistență acordată partenerilor de vânzări

Trimiterea de buletine informative și informații despre produse/companie, comunicare și evenimente dedicate mărcii/produsului (de exemplu, conferințe)

 

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD) și executarea contractului(art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

Imaginea internă și externă a Audi

 

Administrarea sistemelor IT

Configurarea și administrarea utilizatorilor, atribuirea rolurilor, crearea de profiluri

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD) și executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

 

Dezvoltarea distribuitorilor și a personalului, cursuri de formare, instruire țintită și educație continuă

Managementul calificărilor

Programe de calificare

Administrarea calificărilor (de exemplu, auto-înregistrarea evaluărilor privind calificările interne/externe, programarea/planificarea resurselor pentru măsurile de calificare, administrarea vorbitorilor externi)

Trimiterea de buletine informative către angajați (în măsura în care acest lucru este solicitat de angajat)

Executarea măsurilor de calificare

Dezvoltarea personalului și întâlniri potențiale și evaluarea calificării/competenței de specialitate a partenerului de vânzări

Facturarea cursurilor de formare și a măsurilor de calificare

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD) și executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

Evaluarea competenței de specialitate și a calificării necesare angajaților comerciali, precum și asigurarea calității și verificarea respectării obligațiilor contractuale ale partenerului de vânzări respectiv, în special în ceea ce privește conceptul de calificare.

Desfășurarea de competiții și tombole

Audi Twin Cup

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

 

 

Impozite

Calcularea și raportarea avantajelor monetare sub formă de beneficii nemonetare

Documentația legală cu privire la beneficiarii ospitalității și cadourilor

Îndeplinirea obligațiilor noastre fiscale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

 

 

             

 

II.     Am o obligație de a furniza date?

În sfera relației de afaceri, trebuie să furnizați doar datele cu caracter personal care sunt necesare pentru desfășurarea relației de afaceri sau pe care suntem obligați legal să le colectăm. În măsura în care trebuie să ne furnizați date cu caracter personal pe baza unei obligații legale sau contractuale, vă vom anunța acest lucru la colectarea datelor, cu referire la obligația respectivă. Dacă nu ne furnizați datele respective, este posibil ca anumite servicii să nu fie oferite. De exemplu, dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră de contact, nu vă putem contacta în legătură cu anumite aspecte.

III.    Cine primește datele mele?

Din cauza dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi, nu se poate indica fiecare destinatar în parte al datelor dumneavoastră cu caracter personal în prezenta informare privind protecția datelor, și, din acest motiv, de obicei indicăm doar categorii de destinatari. În cadrul Audi, datele dumneavoastră sunt primite de birourile care le solicită în cadrul activităților lor (de exemplu, Departamentul de vânzări din Germania, Departamentul IT).

1.    Persoane împuternicite de operator

Și furnizorii de servicii care sunt angajați de noi pe bază de contract (denumiți persoane împuternicite de operator, cu contract) pot să primească datele dumneavoastră în aceste scopuri. Printre aceștia se numără cei de mai jos, și nu numai:

·        companiile Grupului VW care furnizează servicii (de exemplu, servicii IT) pentru Audi (de exemplu, VW AG)

·        furnizori de servicii de imprimare,

·        furnizori de servicii media,

·        furnizori de servicii de arhivare,

·        furnizori de servicii de găzduire,

·        furnizori de servicii IT.

2.    Terți

În plus, divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari sau categorii de destinatari care acționează ca operatori:

·        clienți, furnizori de servicii și furnizori ai Audi cu care interacționați în sfera activităților dumneavoastră profesionale sau în sfera relației noastre de afaceri,

·        consultanți externi ai Audi (de exemplu, avocați, consultanți fiscali, contabili autorizați),

·        societăți de asigurare,

·        instituții în sfera lor de competență (de exemplu, administrația fiscală, poliție, parchet, operatori de asigurări sociale),

·        instanțe,

·        alți terți, în măsura în care ne solicită să le transmitem datele dumneavoastră sau dacă ne acordați consimțământul.

 

3.    Datele mele sunt transmise către țări terțe?

În general, nu transmitem datele dumneavoastră către țări terțe (țări care nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici ale Spațiului Economic European) sau către organizații internaționale.

Există excepții, dacă sunteți angajat la un partener de vânzări care are sediul într-o țară terță sau dacă are loc un eveniment într-o țară terță. În plus, unii dintre furnizorii noștri de servicii pot avea sediul în țări terțe. În unele cazuri, datele cu caracter personal pot fi transmise către instituții sau instanțe din țări terțe.

Vă rugăm să rețineți că nu toate țările terțe au un nivel de protecție a datelor recunoscut ca fiind corespunzător de către Comisia Europeană. Pentru transferurile de date către țările terțe în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor, înainte de divulgare, ne asigurăm fie că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau un acord încheiat între Uniunea Europeană și destinatar cu așa-numitele clauze contractuale standard UE), fie că s-a obținut consimțământul expres de la dumneavoastră (în absența oricărui alt mecanism de protecție în conformitate cu RGPD). Puteți obține o copie a acestor măsuri. Vă rugăm să folosiți datele de contact de mai sus.

 

IV.   Cât timp vor fi stocate datele mele?

 

În măsura în care acest lucru este necesar, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata angajării dumneavoastră la partenerul de vânzări respectiv sau pe durata interacțiunii dumneavoastră cu noi, conform legislației aplicabile.

În plus, ne supunem unor diferite obligații de păstrare și de documentare, care rezultă, inter alia, din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch, "HGB") și Codul fiscal german (Abgabenordnung, "AO") Perioadele specificate pentru păstrare și documentare sunt de până la zece ani. Nu în ultimul rând, perioada de stocare este evaluată în funcție de termenele de prescripție statutare, care pot fi, de exemplu, de maximum treizeci de ani, conform Secțiunilor 195 și următoarele din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), în timp ce termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

În anumite condiții, este posibil să fie nevoie ca datele dumneavoastră să fie păstrate o perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul în care se dă o dispoziție legală de protejare a arhivei sau de protejare a arhivei în caz de litigiu (și anume interzicerea ștergerii datelor pe durata procedurilor judiciare) în legătură cu procedurile administrative sau judiciare.

De asemenea, putem face obiectul obligațiilor de păstrare și documentare în conformitate cu legislația locală a țării dumneavoastră.

 

Închide
Inspirație pentru viitor
Fuziune între performanță, funcționalitate și eleganță pentru fascinantele aventuri outdoor: conceptul electric Audi activesphere
Silențios. Impresionant. Chiar și la încărcare.
Noile modele complet electrice Audi Q8 e-tron.
Electric. Printre alte lucruri minunate.
O declarație îndrăzneață a poveștii electrizante despre progres.
.
Audi urbansphere concept
Noua eră a mobilității de lux continuă
Already proven future-proof.
Bucură-te de confortul Audi Approved :plus
Avant-ul de mâine
Conceptul Audi A6 Avant e-tron.
Simbioza dintre formă și funcționalitate.
Progres și sustenabilitate
într-o formă de excepție
Descoperă modelele Audi 100% electrice
Sportivitate electrizantă.
Audi Q4 e-tron Sportback. 100% electric.
Viitorul se construiește din idei
Noul Audi e-tron GT quattro complet electric.
Conceptul Audi grandsphere
Spațiu pentru luxul progresiv și individualitate.
Cu Audi, mobilitatea devine o experiență.
Conceptul Audi skysphere
Design impresionant și idei progresive
Audi Technology Portal