Cuprins

A.      Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate. 3

B.      Informații generale. 3

I.       Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor?. 3

II.      Pe cine pot contacta?. 3

III.         Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor 3

IV.         Ce drepturi am?. 4

1.      Dreptul de a fi informat 4

2.      Acces. 4

3.      Rectificare. 4

4.      Ștergere. 4

5.      Restricționarea prelucrării 5

6.      Portabilitatea datelor 5

7.      Dreptul la opoziție. 5

8.      Retragerea consimțământului 5

9.      Plângere. 6

10.        Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție. 7

V.      Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?. 7

VI.         Cine primește datele mele?. 9

1.      Persoane împuternicite de operator 9

2.      Terți 9

3.      Datele sunt transferate către o țară terță?. 10

VII.        Cât timp vor fi stocate datele mele?. 10

C.      Prelucrarea datelor pentru care Audi este operator unic. 11

I.       Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?. 11

1.      Unități electronice de control 11

2.      Date operaționale în autovehicul 11

3.      Funcții de confort și de infotainment 12

4.      Integrare smartphone, de exemplu, Android Auto sau Apple CarPlay. 12

5.      Servicii online. 13

6.      Ce alte date prelucrăm și din ce surse provin datele respective?. 13

II.      Am o obligație de a furniza date?. 18

III.         Cine primește datele mele?. 18

1.      Persoane împuternicite de operator 18

2.      Terți 19

3.      Datele sunt transmise către o țară terță?. 19

IV.         Cât timp vor fi stocate datele mele?. 19

 

 

 

 

Notificare de confidențialitate aplicabilă achiziționării și utilizării autovehiculelor Audi

      A.          Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate

În prezenta Politică de confidențialitate, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania ("noi" sau "Audi") în legătură cu achiziționarea și utilizarea ulterioară a autovehiculelor marca Audi. Informații despre prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea altor produse și servicii, cum ar fi myAudi și serviciile Audi connect, sunt furnizate în notificări de confidențialitate separate. De asemenea, partenerul dumneavoastră Audi vă va informa separat despre modul în care vă prelucrează datele.

Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal la Audi pot fi găsite pe site-ul nostru web https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

      B.          Informații generale

I.       Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor?

Operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Germania.

II.     Pe cine pot contacta?

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să folosiți opțiunile de contact de la:

https://gdpr.audi.com/. Veți găsi informații suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, puteți trimite solicitarea dumneavoastră prin poștă, la adresa:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Germania

III.    Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Pentru aspecte referitoare la protecția datelor, puteți consulta și responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei noastre, comunicând în limba dumneavoastră:

AUDI AG, Responsabilul cu protecția datelor, 85045 Ingolstadt, Germania

E-mail: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

IV.   Ce drepturi am?

Toate drepturile descrise mai jos privind datele cu caracter personal și prelucrarea acestora pot face obiectul unor limitări, în conformitate cu legislația UE și/sau națională aplicabilă. În funcție de jurisdicția dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, este posibil să aveți următoarele drepturi în materie de protecție a datelor:

1.    Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către noi, într-o manieră ușor accesibilă și într-un limbaj simplu și clar. Punem în aplicare dreptul dumneavoastră de a fi informat și prin această politică, al cărei conținut poate fi actualizat în decursul timpului.

2.    Acces

Aveți dreptul de a vi se confirma dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu și, acolo unde este cazul, de a obține informații referitoare la datele care vă privesc și care sunt stocate la Audi, precum și informații privind prelucrarea datelor (și anume scopurile prelucrării datelor, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, transferul de date efectuat de Audi etc.) și de a obține o copie a datelor cu caracter personal stocate care vă privesc.

3.    Rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc, precum și de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete stocate la Audi și care vă privesc.

4.    Ștergere

Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc stocate de Audi, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale.

Acesta ar putea fi cazul, în special, dacă

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate;
 • Singurul temei legal al prelucrării a fost consimțământul dumneavoastră, iar acesta a fost retras;
 • V-ați opus prelucrării pe baza temeiului legal al intereselor legitime din motive referitoare la situația dumneavoastră specială și nu putem dovedi că există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală.

În cazul în care am distribuit datele dumneavoastră unor terți, îi vom informa despre ștergerea acestora, în măsura impusă de lege.

Vă rugăm să rețineți că dreptul dumneavoastră la ștergerea datelor este supus anumitor restricții. De exemplu, nu putem sau nu ni se permite să ștergem date pe care suntem în continuare obligați să le păstrăm în baza unor perioade legale de păstrare. În mod similar, datele care ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție nu sunt acoperite de dreptul dumneavoastră la ștergere.

5.    Restricționarea prelucrării

În anumite condiții, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (și anume marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora). Cerințele sunt:

 • Exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată, iar Audi trebuie să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • Audi nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau
 • V-ați opus prelucrării și se efectuează verificarea pentru a vedea dacă motivele legitime ale Audi prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul restricționării prelucrării, aceste date vor fi marcate în mod corespunzător și vor fi - cu excepția stocării lor - prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Vă rugăm să rețineți că restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi folosită și ca alternativă la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde acest lucru este permis de legea aplicabilă.

6.    Portabilitatea datelor

În măsura în care prelucrăm în mod automat datele dumneavoastră cu caracter personal, care ne sunt furnizate pe baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu dumneavoastră, aveți dreptul de a primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a le transmite altui operator fără obstacole din partea Audi. De asemenea, aveți dreptul de a vi se transfera datele cu caracter personal direct de la Audi către alt operator, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca această transmitere să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

7.    Dreptul la opoziție

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unor interese legitime sau în interes public, atunci aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care au legătură cu situația dumneavoastră particulară. În plus, aveți dreptul nerestricționat de a vă opune dacă prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să consultați nota noastră separată din secțiunea "Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție".

În anumite situații, vă vom acorda, în afară de setările privind confidențialitatea, un drept de opoziție nelimitat suplimentar, în contextul intereselor legitime. Vă vom informa despre acest lucru în legătură cu funcția sau serviciul respectiv.

8.    Retragerea consimțământului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vi-l puteți retrage în orice moment. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului va produce efecte doar pe viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată.

9.    Plângere

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală. Dreptul de a depune o plângere nu afectează nicio altă cale de atac administrativă sau judiciară. Adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal responsabilă pentru Audi este:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Deutschland / Germania

 

Contactele menționate mai sus ale autorității de supraveghere nu aduc atingere dreptului dumneavoastră, în condițiile și conform procedurii legislației aplicabile, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

10.  Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție

a)      Dreptul la opoziție din motive legate de situația particulară în care vă aflați

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Condiția obligatorie pentru aceasta este faptul că prelucrarea datelor are loc în interesul public sau pe baza unor interese legitime. Aceasta se aplică și creării de profiluri. În măsura în care ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe interese legitime, în general, presupunem că motivele legitime imperioase pot fi demonstrate, însă, desigur, vom examina fiecare caz în parte. În cazul unei opoziții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care,

 • putem demonstra motivele legitime imperioase pentru prelucrarea acestor date care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
 • datele dumneavoastră cu caracter personal servesc în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.

 

b)      Obiecția privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct, vă vom informa cel târziu în momentul primei comunicări cu dumneavoastră și aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul marketingului respectiv; aceasta se aplică, de asemenea, pentru crearea de profiluri în măsura în care datele se referă la marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.

c)      Opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și analiza generală a clienților

Ca parte a intereselor legitime, vă acordăm un drept separat de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îmbunătățirea produselor și pentru analiza generală a clienților.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul îmbunătățirii produselor și/sau al analizei generale a clienților, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Evaluările pur statistice ale datelor agregate sau anonime rămân neafectate de acest lucru.

d)      Exercitarea dreptului la opoziție

Opoziția poate fi exercitată sub orice formă și ar trebui fie adresată, de preferat, la datele de contact descrise în secțiunea B. II.

 

 

V.     Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("RGPD") și cu Legea federală germană privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG") și alte legi la nivel local în diferite scopuri. Datele specifice prelucrate și scopurile prelucrării datelor depind în primul rând de serviciile pe care vi le oferim. În general, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale pentru următoarele scopuri:

 

Scop

Temei juridic

Interes legitim

Asistență acordată autorităților de aplicare a legii în eventualitatea furtului autovehiculului, prin urmărirea autovehiculelor și a componentelor de autovehicule folosind numărul de identificare a autovehiculului

Interesul public (art. 6 alineatul (1) litera (e) RGPD)

 

Prevenirea fraudei și a spălării banilor

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Prevenirea, combaterea și investigarea finanțării terorismului și a infracțiunilor care reprezintă o amenințare pentru proprietate, comparații cu listele europene și internaționale anti-terorism, în măsura permisă de lege

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Îndeplinirea obligațiilor de control și raportare, conform legislației fiscale aplicabile, arhivarea datelor

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare

Divulgarea în cadrul măsurilor administrative/judiciare în scopul colectării probelor, urmăririi penale și punerii în aplicare a hotărârilor civile

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și statutare

Contabilitatea și impozitarea serviciilor operaționale

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale și statutare

Audituri și inspecții speciale, anchete interne

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Verificarea și respectarea obligațiilor contractuale și legale ale Audi, ale angajaților acesteia și ale partenerilor de distribuție, furnizorilor etc., dacă este necesar, folosind numărul de identificare a autovehiculului

Evaluări statistice pentru controlul managementului, determinarea și controlul costurilor

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Avem un interes legitim de a efectua evaluări pentru managementul proceselor noastre de afaceri și controlul costurilor pe baza analizei datelor de vânzări și comenzi în funcție de canalul de vânzare model, starea comenzii, analiza versiunilor și echipamentelor solicitate, raportările indicatorilor afacerii, dacă este necesar prin utilizarea numărului de identificare a autovehiculului.

Executarea drepturilor în justiție și apărarea în litigiile juridice

Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Avem un interes legitim pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

Trimiterea de solicitări către persoanele de contact relevante în sensul RGPD (de exemplu, responsabilul cu protecția datelor; persoane autorizate să furnizeze instrucțiuni: persoane autorizate să primească instrucțiuni)

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interes legitim (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Colaborarea cu partenerii de afaceri, organizarea fezabilă a proceselor (RGPD) în relațiile profesionale, îndeplinirea cerințelor statutare și de reglementare

 

În măsura în care prelucrăm date suplimentare în alte scopuri sau pe baza unui alt temei juridic, vom preciza acest lucru separat, împreună cu temeiul juridic respectiv, în secțiunea C.I.

 

VI.   Cine primește datele mele?

 

În cadrul Audi, datele dumneavoastră sunt furnizate către departamentele care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și statutare și pentru a garanta interesele legitime. Și furnizorii de servicii (denumiți persoane împuternicite de operator) pe care îi utilizăm și îi angajăm în operațiuni pot să primească date în aceste scopuri. În general, vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terțul deținem un interes legitim cu privire la divulgare, ori dacă dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul. În plus, datele pot fi transferate către terți (între care autorități de investigare sau responsabile cu siguranța) în măsura în care acest lucru este impus de lege sau prin hotărâre executorie de reglementare sau judiciară. Detalii despre persoanele împuternicite de operator cu care colaborăm și despre ceilalți destinatari care primesc date cu caracter personal sunt incluse în secțiunile următoare B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 și C.III.2Din cauza dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi, în prezenta politică de confidențialitate nu se poate indica fiecare destinatar în parte al datelor dumneavoastră cu caracter personal și, de obicei, din acest motiv sunt specificate doar anumite categorii de destinatari.

1.    Persoane împuternicite de operator

Furnizorii de servicii care sunt angajați de noi și care operează în numele Audi (denumiți persoane împuternicite de operator) pot să primească date în scopurile menționate mai sus. Folosim persoane împuternicite de operator din următoarele categorii pentru prestarea de servicii specifice, care ne oferă asistență în executarea proceselor de afaceri. Mai exact, aceasta include întreprinderi din următoarele categorii:

·        Furnizare de buletine informative

·        Furnizori de servicii de găzduire

 

2.    Terți

Terții pot primi date în scopurile menționate în secțiunea B.V.

Dacă vom distribui datele dumneavoastră altor persoane împuternicite de operator sau terți suplimentari în cadrul serviciilor individuale, vă vom informa conform prevederilor din secțiunile C.III.1 și C.III.2.

3.    Datele sunt transferate către o țară terță?

Transferul de date către țări terțe (și anume țările care nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici ale Spațiului Economic European) poate avea loc în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor către dumneavoastră, dacă este impus de lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră (în absența oricărui alt mecanism de protecție adecvat în conformitate cu RGPD). În aceleași condiții, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către persoane împuternicite de operator din țări terțe.

Vă rugăm să rețineți că nu toate țările terțe au un nivel de protecție a datelor recunoscut ca fiind corespunzător de către Comisia Europeană. Pentru transferurile de date către țările terțe în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor, înainte de divulgare, ne asigurăm fie că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau un acord încheiat între Uniunea Europeană și destinatar cu așa-numitele clauze contractuale standard UE), fie că s-a obținut consimțământul expres de la utilizatorii noștri.

Puteți obține de la noi o copie a regulilor specifice aplicabile sau agreate pentru asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să folosiți informațiile din secțiunea Contact în acest sens.

Detalii despre transferurile de date către țări terțe, acolo unde este cazul, sunt oferite în această secțiune sau în secțiunea C.III.3. cu privire la servicii individuale.

VII.  Cât timp vor fi stocate datele mele?

Stocăm datele dumneavoastră cât timp este necesar pentru prestarea serviciilor noastre către dumneavoastră sau când avem un interes legitim în stocarea ulterioară, în special în scopuri de depanare.

În plus, ne supunem unor diferite obligații de păstrare și de documentare, care rezultă, inter alia, din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch, "HGB") și Codul fiscal german (Abgabenordnung, "AO") Așadar, perioadele specificate pentru păstrare și documentare sunt de până la zece ani. Nu în ultimul rând, perioada de stocare este evaluată în funcție de termenele de prescripție statutare, care pot fi, de exemplu, de maximum treizeci de ani, conform secțiunilor 195 și următoarele din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), în timp ce termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

În anumite condiții, este posibil să fie nevoie ca datele dumneavoastră să fie păstrate o perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul în care se dă o dispoziție legală de protejare a arhivei sau de păstrare a documentelor relevante pentru litigiu (și anume interzicerea ștergerii datelor pe durata procedurilor judiciare) în legătură cu procedurile administrative sau judiciare.

De asemenea, putem face obiectul obligațiilor de păstrare și documentare în conformitate cu legislația locală a țării dumneavoastră.

În măsura în care este posibilă oferirea de detalii suplimentare, veți găsi alte informații despre obligațiile de păstrare în secțiunea C.IV cu privire la servicii individuale.

      C.          Prelucrarea datelor pentru care Audi este operator unic

I.       Ce fel de date prelucrăm, în ce scopuri și în baza căror temeiuri juridice?

1.    Unități electronice de control

a)      Informații generale

În autovehiculul dumneavoastră sunt instalate unități de control. Unitățile de control prelucrează datele pe care le primesc, de exemplu, de la senzorii autovehiculului, pe care le generează chiar acestea sau pe care le distribuie de la unul la altul. Anumite unități de control sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a autovehiculului dumneavoastră, altele ajută la conducerea autovehiculului (sisteme de asistență pentru șofer), altele permit funcțiile de confort sau de infotainment.

Mai jos găsiți câteva informații generale despre prelucrarea datelor în autovehiculul dumneavoastră. Informații specifice privind notificările de confidențialitate pentru funcții individuale se regăsesc în manualul de utilizare al autovehiculului, care este disponibil online și, după caz, în format digital în autovehicul.

b)      Date de identificare personală

Fiecare autovehicul este identificat printr-un număr unic de identificare a vehiculului. În Germania și, după caz, în celelalte domicilii relevante, acest număr de identificare a vehiculului ("VIN") poate fi utilizat pentru a obține informații despre proprietarii actuali și anteriori ai vehiculului, respectiv de la Autoritatea Federală de Transport Auto (în Germania "Kraftfahrtbundesamt") sau de la autoritatea competentă. Există și alte modalități de a utiliza datele colectate de la autovehicul pentru a afla informații despre proprietarul sau șoferul autovehiculului, de exemplu, cu ajutorul plăcuței de înmatriculare.

Prin urmare, datele generate sau prelucrate de unitățile de control pot fi date de identificare personală sau pot deveni, în anumite situații, date de identificare personală. În funcție de datele disponibile cu privire la autovehicul, se pot trage concluzii, de exemplu, cu privire la comportamentul dumneavoastră la volan, la locația sau traseul dumneavoastră ori la comportamentul dumneavoastră de utilizator.

c)      Cerințe statutare privind divulgarea datelor

Dacă există cerințe statutare, producătorii sunt obligați, în cazuri individuale, de a se conforma solicitărilor agențiilor guvernamentale de a furniza date stocate la producător în măsura în care este necesar (de exemplu, pentru a ajuta la investigarea unei infracțiuni).

În limitele prevăzute de legea aplicabilă, autoritățile guvernamentale au și dreptul de a citi ele însele date din autovehicule, în cazuri individuale. În eventualitatea unui accident, de exemplu, se pot citi informații din unitatea de control a airbag-urilor care pot ajuta la anchetarea accidentului.

2.    Date operaționale în autovehicul

Unitățile de control prelucrează datele pentru operarea autovehiculului. Acestea includ, de exemplu:

-       Informații privind starea autovehiculului (de exemplu, viteză, decelerare, accelerare laterală, număr de rotații ale roții, informații privind cuplarea centurilor de siguranță),

-       Condițiile de mediu (de exemplu, temperatură, senzor de ploaie, senzor de distanță).

 

În general, aceste date sunt temporare; nu sunt stocate după ce vehiculul nu mai este în funcțiune, nefiind prelucrate decât în vehiculul ca atare. Unitățile de control includ adesea unități de stocare a datelor (inclusiv cheile autovehiculului). Acestea sunt utilizate pentru documentarea temporară sau permanentă a informațiilor privind starea autovehiculului, uzura componentelor, cerințe privind întreținerea și incidente și erori de natură tehnică.

În funcție de echipamentul selectat, se stochează următoarele informații:

-       Condițiile de funcționare a componentelor sistemului (de exemplu, nivelurile de umplere, presiunea în anvelope, starea bateriei),

-       Întreruperi și defecțiuni ale componentelor importante ale sistemului (de exemplu, faruri, frâne),

-       Reacții ale sistemului la situații speciale de conducere (de exemplu, declanșarea airbagurilor, sisteme de control al stabilității),

-       Informații privind evenimentele care afectează starea autovehiculului,

-       În cazul vehiculelor electrice, nivelul de încărcare a bateriei de înaltă tensiune, autonomia estimată.

 

În cazuri speciale (de exemplu, dacă autovehiculul a identificat o defecțiune), poate fi necesară stocarea unor date care altfel ar fi doar temporare.

Când utilizați serviciile (de exemplu, servicii de reparații, lucrări de întreținere), s-ar putea să fie nevoie, acolo unde va fi cazul, de citirea și utilizarea datelor operaționale stocate împreună cu numărul de identificare a autovehiculului. Datele pot fi citite din autovehicul de către un angajat al rețelei de service (de exemplu, mecanic, producător) sau de către terți (de exemplu, centre de service pentru depanare). Același lucru este valabil și pentru respectarea obligațiilor de garanție și de asigurare a calității.

În general, datele sunt citite prin conexiunea impusă legal pentru diagnosticarea la bord (OBD) în autovehicul. Datele operaționale citite documentează starea tehnică a autovehiculului sau a componentelor individuale și ajută la diagnosticarea erorilor, respectarea obligațiilor privind întreținerea și îmbunătățirea calității. Aceste date, în special informațiile privind uzura componentelor, evenimentele tehnice, erorile operaționale și de alt tip sunt transmise către producător, împreună cu numărul de identificare a autovehiculului, dacă acest lucru este necesar. De asemenea, producătorul trebuie să respecte obligațiile privind răspunderea pentru produse. Producătorul folosește, de asemenea, datele operaționale ale autovehiculului pentru situațiile de retrageri de produs. Aceste date pot fi utilizate și pentru revizuirea garanției și a revendicărilor de garanție ale clienților.

Unitățile de stocare a erorilor din autovehicul pot fi inițializate de un centru de service ca parte a lucrărilor de reparații sau de service sau la cererea dumneavoastră.

3.    Funcții de confort și de infotainment

Puteți salva setările de confort și de personalizare ale autovehiculului și le puteți modifica sau inițializa în orice moment. În funcție de dotările autovehiculului, acestea includ, de exemplu:

-       Setări pentru poziția scaunului și a volanului,

-       Setările șasiului și ale aerului condiționat,

-       Personalizări precum iluminatul interior.

 

În sfera echipamentului selectat, puteți adăuga date în funcțiile de infotainment ale autovehiculului. În funcție de dotările autovehiculului, acestea includ, de exemplu:

-       Datele multimedia, cum ar fi muzică, clipuri video sau fotografii pentru redare într-un sistem multimedia integrat,

-       Datele din agendă utilizate în combinație cu un sistem integrat cu difuzor sau cu un sistem de navigație integrat,

-       Destinațiile de navigație introduse,

-       Datele privind utilizarea serviciilor de internet.

 

Aceste funcții de confort și infotainment pot fi stocate local în autovehicul sau pe un dispozitiv pe care l-ați conectat la autovehicul (de exemplu, smartphone, stick USB sau MP3 player). Dacă ați introdus dumneavoastră datele, le puteți șterge oricând.

Aceste date vor fi transmise din autovehicul doar la cererea dumneavoastră, în special ca parte a utilizării serviciilor online conform setărilor pe care le-ați selectat. Informații suplimentare despre serviciile online se regăsesc în secțiunea 2 din notificarea de confidențialitate MMI.

4.    Integrare smartphone, de exemplu, Android Auto sau Apple CarPlay

Dacă autovehiculul dumneavoastră dispune de echiparea necesară, vă puteți conecta smartphone-ul sau alt dispozitiv mobil la autovehicul pentru a gestiona elementele de control integrate în vehicul. Dacă faceți acest lucru, puteți reda în flux clipuri video și sunet de pe smartphone-ul dumneavoastră prin sistemul multimedia. În același timp, anumite informații vor fi transmise către smartphone-ul dumneavoastră. În funcție de tipul de integrare, acestea includ, de exemplu, date despre locație, modul zi/noapte și alte informații generale despre autovehicul. Mai multe informații se regăsesc în manualul de utilizare a autovehiculului/sistemului de infotainment.

Integrarea permite utilizarea aplicațiilor selectate pentru smartphone, cum ar fi navigarea sau redarea muzicii. Nu există altă interacțiune între smartphone și autovehicul; în special, nu există acces activ la datele autovehiculului. Alte tipuri de prelucrări de date sunt stabilite de furnizorul aplicației utilizate. Posibilitatea de ajustare a setărilor și tipul de setări pe care le puteți ajusta depind de aplicația relevantă și de sistemul de operare al smartphone-ului dumneavoastră.

5.    Servicii online

Dacă autovehiculul dumneavoastră dispune de o conexiune wireless la internet, acest lucru vă va permite să transmiteți date între autovehiculul dumneavoastră și alte sisteme (serverele de date ale Audi sau serverele de date ale furnizorilor de servicii). În anumite țări, conexiunea wireless la internet este posibilă prin intermediul unei unități de emisie-recepție la bord (instalată de noi) sau prin intermediul unui dispozitiv mobil instalat de dumneavoastră (de exemplu, un smartphone). Această conexiune la internet permite utilizarea funcțiilor online (serviciile de informații și control pentru autovehiculul dumneavoastră). Acestea includ serviciile și aplicațiile online care sunt furnizate de noi sau de alți furnizori ("Serviciile Audi connect" sau "serviciile").

Informații despre serviciile individuale se regăsesc în Secțiunea 2 din notificarea de confidențialitate MMI.

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca serviciile menționate aici să nu fie toate disponibile în autovehiculul sau țara dumneavoastră.

a)      Servicii furnizate de producător

În ceea ce privește serviciile Audi online, funcțiile relevante sunt descrise într-un loc adecvat (de exemplu, MMI, site-ul web Audi), împreună cu informațiile aferente privind protecția datelor cu caracter personal. Este posibil să se solicite date cu caracter personal pentru furnizarea de servicii online. Aceste date vor fi transmise prin intermediul unei conexiuni securizate, de exemplu, prin sistemele IT asigurate de producător în acest scop. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate în afara domeniului de aplicare privind furnizarea serviciilor numai pe baza unei autorizații statutare, de exemplu, ca parte a unui sistem de apeluri de urgență impus de lege, dacă există un acord contractual sau dacă a fost acordat consimțământul.

Puteți activa sau dezactiva serviciile și funcțiile (dintre care unele sunt oferite contra cost) și - în funcție de autovehicul - în anumite situații, toată conexiunea wireless la internet. Aceasta nu include funcțiile și serviciile impuse de lege, cum ar fi un sistem de apeluri de urgență.

b)      Servicii terțe

În cazul în care utilizați serviciile online ale altor furnizori (terți), răspunderea pentru aceste servicii revine furnizorului relevant, iar serviciile respective fac obiectul condițiilor privind protecția datelor și termenilor și condițiilor de utilizare ale furnizorului respectiv. În general, nu avem nicio influență asupra informațiilor distribuite.

Puteți afla mai multe despre tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal care sunt colectate și utilizate în timpul folosirii serviciilor terțe de la furnizorul de servicii respectiv.

6.    Ce alte date prelucrăm și din ce surse provin datele respective?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim de la dumneavoastră pe parcursul relației noastre de afaceri, și anume în timpul inițierii, executării și gestionării achiziționării autovehiculului dumneavoastră (inclusiv prelucrarea posibilelor cazuri de garanție) sau în timpul achiziționării altor produse ori servicii, de exemplu, pentru autovehiculul pe care l-ați achiziționat. În plus, prelucrăm - dacă este necesar în legătură cu achiziționarea autovehiculului (de exemplu, producția de autovehicule, livrarea autovehiculului, prestarea serviciilor achiziționate) - date cu caracter personal pe care le-am obținut în mod legitim de la alte companii în cadrul Audi sau al Grupului VW sau de la alți terți (de exemplu, distribuitori Audi, ateliere de lucru etc.; de exemplu, pentru efectuarea comenzilor, executarea contractelor sau pe baza consimțământului dumneavoastră). De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am obținut în mod legitim din surse accesibile public și pe care avem permisiunea să le prelucrăm.

În general, datele cu caracter personal relevante includ detalii personale (nume, adresă și alte date de contact (de exemplu, număr de telefon, adresă de e-mail), data și locul nașterii și naționalitatea). Pot fi prelucrate și alte date cu caracter personal în funcție de tipul de autovehicul.

În plus, numărul de identificare al autovehiculului dumneavoastră este folosit ca identificator unic pentru acesta în timpul procesului de producție și livrare, în eventualitatea unor cazuri de garanție, pentru monitorizarea internă a calității realizată de noi și în eventualitatea în care autovehiculul dumneavoastră este furat.

a)      Date pe care le primim de la dumneavoastră pe parcursul relației noastre de afaceri

 • Datele principale (master) (funcție, sex, nume, număr client, adresă, data notificării și, după caz, adresele anterioare, data nașterii, locul nașterii, țara nașterii și, după caz, numele de botez, naționalitatea, starea civilă, numerele de telefon și adresa de e-mail)
 • Datele de contact profesionale (de exemplu, adresa profesională, e-mailul și numărul de telefon al companiei, departamentul)
 • Datele contului (IBAN, BIC, numărul contului, codul de identificare a băncii, instituția de credit, titularul contului)
 • Datele contractului (ID-ul contractului, datele privind istoricul contractului (de ex. date privind istoricul plăților, cesiunea contractului, încetare), date privind împrumuturile solicitate (de ex. suma, perioada, valoarea restantă), precum și alte informații privind contractele dumneavoastră aferente produselor și serviciilor noastre)
 • Numărul de identificare a autovehiculului (VIN)
 • În contextul serviciilor aferente autovehiculului date specifice autovehiculului și serviciile prestate (istoricul autovehiculului, istoricul clientului)
 • Datele tehnice din utilizarea autovehiculului
 • Datele de sănătate (între care cele aferente comenzilor de autovehicule speciale)

b)      Date pe care le primim de la partenerii Audi

 • Detalii pe care partenerii Audi le transmit către Audi în cursul serviciilor de reparații și asistență în service
 • Detalii care sunt necesare pentru validarea revendicărilor/întrebărilor de natură juridică sau contractuală din partea clienților (în special referitoare la garanții)
 • Detalii pe care partenerii Audi le transmit către Audi pentru verificarea și gestionarea revendicărilor
 • Detalii care sunt necesare pentru ridicarea directă a autovehiculului clientului de la Audi
 • Detalii care sunt necesare pentru participarea partenerilor Audi la programele Audi de remunerare și/sau acordare de bonusuri
 • Detalii care sunt necesare pentru solicitarea unor condiții speciale, de exemplu, grupuri speciale de clienți (de exemplu, școli de șoferi etc.)
 • Detalii care sunt necesare pentru a îndeplini obligațiile legale față de Audi (inclusiv monitorizarea produsului)
 • Detalii care sunt necesare Audi pentru asigurarea sau îmbunătățirea calității și pentru optimizarea și dezvoltarea ulterioară a produselor

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu achiziționarea și utilizarea ulterioară a autovehiculelor marca Audi pe baza următoarelor temeiuri juridice și în următoarele scopuri:

 

 

Scop

Temei juridic

Interes legitim

Comandă, producție și livrare a autovehiculului

Executarea contractului ( contract de vânzare/închiriere sau leasing al autovehiculului) (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD) sau interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), în cazul în care nu sunteți dumneavoastră partenerul contractual

----

Afișarea numelui dumneavoastră pe monitoarele autovehiculului la ridicarea acestuia de la Audi în ziua programată

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Adresarea către clienții noștri într-o manieră personală și furnizarea de asistență clienților pentru o programare eficientă în ziua ridicării (memento și informații despre următorul eveniment din agenda individuală a clientului cu ocazia ridicării și oferirea de îndrumări; de exemplu, pe lângă ridicarea autovehiculului, puteți participa, dacă este posibil, la un tur al fabricii sau să vizitați muzeul de automobile Audi) și informații despre amânări sau întârzieri ale evenimentelor individuale din agendă

Furnizarea de dotări speciale pentru clienții cu dizabilități

Executarea contractului (contract de vânzare/închiriere sau leasing al autovehiculului) (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD) sau interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), în cazul în care nu sunteți dumneavoastră partenerul contractual și consimțământ

----

Prelucrarea preocupărilor exprimate de dumneavoastră atunci când ne contactați sau apelați serviciul de asistență clienți, în special cu privire la reclamații și întrebări din partea clienților

Executarea contractului (contract de vânzare/închiriere sau leasing al autovehiculului ori alt contract de servicii sau de lucrări) (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD) sau interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), în cazul în care nu sunteți dumneavoastră partenerul contractual

Prelucrarea eficientă a preocupărilor exprimate de dumneavoastră și transmiterea feedbackului în urma întrebărilor dumneavoastră

Prestarea altor servicii comandate și executarea comenzilor dumneavoastră, precum și implementarea măsurilor și activităților din domeniul de aplicare a activităților, înainte de încheierea unui contract (de exemplu, autovehicule noi)

Executarea contractului ( contract de vânzare/închirirere sau leasing al autovehiculului) (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD) sau interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), în cazul în care nu sunteți dumneavoastră partenerul contractual

 

Analiza erorii (inclusiv analiza modificărilor aduse autovehiculului) și verificarea și gestionarea cazurilor de garanții formulate în raport cu Audi

Executarea contractului (contract de vânzare/închiriere sau leasing al autovehiculului) (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD) sau interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD), în cazul în care nu sunteți dumneavoastră partenerul contractual,

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Dacă există dovezi concrete că o defecțiune în perioada de garanție a fost provocată de modificările aduse autovehiculului (tuning, conversii etc.), Audi are un interes legitim de identificare a acestui fapt

Asistență oferită de distribuitorul Audi la analiza erorii (inclusiv analiza modificărilor aduse autovehiculului) și verificarea și gestionarea cazurilor de garanții formulate în raport cu distribuitori ai Audi

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

- Depistare și analiză eficientă a erorilor, în vederea soluționării acestora;

- Asistență oferită de distribuitorul Audi pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale față de dumneavoastră;

- Dacă există dovezi concrete că o eroare apărută în perioada de garanție a fost provocată de modificările aduse autovehiculului (tuning, conversii etc.), Audi și distribuitorul Audi au un interes legitim de identificare a acestui fapt; transmiterea informațiilor despre cazurile de garanție către distribuitorul relevant, în vederea lichidării costurilor pe plan intern.

Îmbunătățirea produselor

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Utilizarea datelor despre anumite defecțiuni ale autovehiculelor și despre utilizarea generală a autovehiculelor în vederea dezvoltării ulterioare a autovehiculelor și a funcțiilor acestora

Îmbunătățirea protecției față de furt

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Evaluarea datelor obținute în urma anchetelor privind furturile, în vederea îmbunătățirii generale a funcțiilor relevante de protecție a autovehiculelor față de furt

Gestionarea creanțelor distribuitorilor Audi și importatorilor Audi din cadrul programelor de remunerare și bonus

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Îndeplinirea cerințelor legale ale distribuitorilor și importatorilor Audi

Monitorizarea produsului și îndeplinirea altor obligații statutare

Îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD)

 

Controlul calității prin monitorizarea și documentarea adecvată a produsului (inclusiv gestionarea proactivă a reclamațiilor prin contactul direct cu dumneavoastră), răspunderea pentru produs, campanii de retragere a produsului

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Controlul calității produsului și prevenirea deteriorării produsului, gestionarea preventivă a reclamațiilor

Respectarea cerințelor oficiale (de exemplu, campanii de retragere a produsului impuse de Autoritatea federală de transport auto sau de altă autoritate competentă din țara dumneavoastră)

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale (art. 6 alineatul (1) litera (c) RGPD), Interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Respectarea cerințelor legale și oficiale

Asistență acordată clienților și clienților potențiali

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD)

 

----

Sondaje pentru clienți (inclusiv sondaj privind satisfacția clienților)

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD), interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Asigurarea calității și înregistrarea nivelului de satisfacție a clienților

Crearea de informații referitoare la client și publicitate directă personalizate pentru nevoile dumneavoastră

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD)

----

Consolidarea datelor între Audi și partenerii Audi pentru a crea o bază de date uniformă referitoare la clienți

Consimțământ (art. 6 alineatul (1) litera (a) RGPD),

interese legitime (art. 6 alineatul (1) litera (f) RGPD)

Crearea unei baze de date curente și uniforme referitoare la clienți la Partenerul Audi ales sau contactat de dumneavoastră

Servicii de mobilitate, furnizare de piese de schimb

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

----

Organizarea serviciilor de finanțare și leasing,

Înregistrarea autovehiculului, test drive

Executarea contractului (art. 6 alineatul (1) litera (b) RGPD)

----

 

II.     Am o obligație de a furniza date?

În contextul relației noastre comerciale, trebuie să furnizați doar datele cu caracter personal necesare pentru inițierea și desfășurarea raportului de afaceri în legătură cu achiziționarea și utilizarea unui autovehicul marca Audi sau pe care suntem obligați să le colectăm potrivit legii. În general, în lipsa acestor date, am fi nevoiți să refuzăm încheierea contractului sau executarea comenzii sau nu am mai putea executa un contract existent și s-ar putea impune rezilierea acestuia.

 

III.    Cine primește datele mele?

Datorită dimensiunii și complexității prelucrării datelor de către Audi, nu se poate indica fiecare destinatar al datelor dumneavoastră cu caracter personal separat în prezenta notificare de confidențialitate. Prin urmare, ca regulă generală, precizăm doar categorii de destinatari.

1.    Persoane împuternicite de operator

În cadrul Audi, destinatarii sunt acele departamente care au nevoie de datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, precum și pentru urmărirea intereselor noastre legitime.

Furnizorii de servicii la care apelăm și care operează în numele Audi (denumiți persoane împuternicite de operator) pot să primească date în următoarele scopuri. Folosim persoane împuternicite de operator din următoarele categorii pentru furnizarea de servicii specifice, care ne oferă asistență în executarea proceselor de afaceri. Mai exact, aceasta include întreprinderi din următoarele categorii:

·        Furnizare de buletine informative

·        Furnizori de servicii de găzduire

 

2.    Terți

Vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți doar în măsura necesară pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terțul avem un interes legitim cu privire la divulgare, sau dacă v-ați dat consimțământul în acest sens. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, dacă angajăm un furnizor de servicii de transport pentru a vă livra autovehiculul sau alte produse. În plus, datele pot fi transferate către terți în măsura în care acest lucru este impus de lege sau prin hotărâre judiciară sau a unei autorități de reglementare cu caracter obligatoriu.

Terții cărora le-am putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care există un temei juridic, indiferent de prestarea serviciilor noastre, includ

 • Distribuitorul dumneavoastră Audi
 • Audi Bank
 • Consultanți externi ai Audi (de exemplu, avocați, consultanți fiscali și auditori)
 • Societăți de asigurare,
 • Autorități competente, ca parte a responsabilităților lor (de exemplu, administrația financiară, poliția, parchetul),
 • Instanțe
 • Alți terți, dacă ne transmiteți instrucțiuni să transferăm datele sau dacă vă exprimați consimțământul.

 

În contextul monitorizării și asigurării calității, precum și al analizei erorilor, putem să vă transferăm numărul de identificare a autovehiculului și datele tehnice relevante referitoare la autovehicul către alte companii ale grupului Volkswagen, fabricilor de producție (Spania, Ungaria, Belgia, Mexic, Slovacia, Rusia, Brazilia, India și China) și/sau furnizorilor de piese pentru autovehicul.

În scopul abordării clientului individual sau al creării de informații individualizate despre clienți de către partenerul Audi, pe baza datelor dumneavoastră privind vânzările și comenzile sau pe baza intereselor dumneavoastră, de exemplu, pentru a lua legătura cu privire la oferte de accesorii, produse (de urmărire) sau soluții de retrofit, transmitem următoarele date partenerului Audi pe care l-ați apelat, respectiv, cu care ați luat legătura, în măsura în care v-ați exprimat consimțământul: datele de contact și de identificare, private și profesionale, datele contractului, datele autovehiculului.

3.    Datele sunt transmise către o țară terță?

Ca parte a procesului de fabricație, vom transfera numărul de identificare a viitorului dumneavoastră autovehiculul, dacă va fi nevoie, către fabrica de producție dintr-o țară terță (Mexic, Rusia, Brazilia, India și China). În plus, în contextul monitorizării și asigurării calității, precum și al analizei erorilor, putem să vă transferăm numărul de identificare a autovehiculului și datele tehnice relevante referitoare la autovehicul către alte companii ale grupului Volkswagen, fabricilor de producție și/sau furnizorilor de piese pentru autovehicul.

IV.   Cât timp vor fi stocate datele mele?

Stocăm datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre sau cât timp avem un interes legitim cu privire la păstrarea acestora.

În plus, suntem supuși unor diferite obligații de păstrare și de documentare, care rezultă, inter alia, din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch, "HGB") și Codul fiscal german (Abgabenordnung, "AO"). Perioadele specificate pentru păstrare și documentare sunt de până la zece ani. Nu în ultimul rând, perioada de stocare este evaluată și în funcție de termenele de prescripție statutare, care pot fi, de exemplu, de maximum treizeci de ani, conform Secțiunilor 195 și următoarele din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"), în timp ce termenul de prescripție obișnuit este de trei ani.

În anumite condiții, este posibil să fie nevoie ca datele dumneavoastră să fie păstrate o perioadă mai lungă, de exemplu, în cazul în care se dă o dispoziție legală de protejare a arhivei sau de protejare a arhivei în caz de litigiu (și anume interzicerea ștergerii datelor pe durata procedurilor judiciare) în legătură cu procedurile administrative sau judiciare.

De asemenea, putem face obiectul obligațiilor de păstrare și documentare în conformitate cu legislația locală a țării dumneavoastră.

 

Închide
Inspirație pentru viitor
Fuziune între performanță, funcționalitate și eleganță pentru fascinantele aventuri outdoor: conceptul electric Audi activesphere
Silențios. Impresionant. Chiar și la încărcare.
Noile modele complet electrice Audi Q8 e-tron.
Electric. Printre alte lucruri minunate.
O declarație îndrăzneață a poveștii electrizante despre progres.
.
Audi urbansphere concept
Noua eră a mobilității de lux continuă
Already proven future-proof.
Bucură-te de confortul Audi Approved :plus
Avant-ul de mâine
Conceptul Audi A6 Avant e-tron.
Simbioza dintre formă și funcționalitate.
Progres și sustenabilitate
într-o formă de excepție
Descoperă modelele Audi 100% electrice
Sportivitate electrizantă.
Audi Q4 e-tron Sportback. 100% electric.
Viitorul se construiește din idei
Noul Audi e-tron GT quattro complet electric.
Conceptul Audi grandsphere
Spațiu pentru luxul progresiv și individualitate.
Cu Audi, mobilitatea devine o experiență.
Conceptul Audi skysphere
Design impresionant și idei progresive
Audi Technology Portal